Knihy

 

Obrázek

INTERNA pro bakalářské a magisterské obory (druhé rozšířené vydání)

 

ISBN: 978-80-88129-67-7

Autoři: MUDr. Lukáš Zlatohlávek a kolektiv

Cílová skupina: zdravotnická veřejnost, učebnice pro studenty univerzit

Rozsah stran: 500–600 stran

Mutace: česká

Termín vydání: leden 2024

Předběžná cena: 890,- Kč s DPH (pro studenty sleva 20 %)

 

Anotace

Vnitřní lékařství, interna, je základním medicínským oborem, který se dotýká všech odvětví medicíny. Její rozmanitost zasahuje od poruch vnitřního prostředí, přes kardiologii, všechny životně důležité orgány, až po oblast revmatologie. Základní znalosti oboru musí patřit ke znalostem všech absolventů nejen lékařských, ale i nelékařských zdravotnických programů. S internou se ve své denní praxi setkávají všechny zdravotnické obory, a právě pro ně je určena předkládaná kniha.

Autorský kolektiv je sestaven z odborníků z jednotlivých specializací interní medicíny. Text je přehledně členěn a doprovází jej řada příloh.

 

Objednat knihu

 

Obrázek

KASUISTIKY (NEJEN) Z PRIMÁRNÍ PEDIATRICKÉ PRAXE III

 

ISBN: 978-80-88129-66-0

Autoři: Alena Šebková a kol.

Cílová skupina: lékaři

Rozsah stran: 200 stran

Mutace: česká

Termín vydání: duben/květen 2023

Cena: 490,00 Kč S DPH

 

Anotace

Autoři na konkrétních a velmi zajímavých případech osvětlují problematiku onemocnění dětských pacientů, přičemž zdůrazňují důležitost včasného rozpoznání a zahájení léčby různých chorob. V rámci jednotlivých kasuistik je čtenář obeznámen s anamnézou, provedeným vyšetřením a stanovením diagnózy, součástí sdělení je i patogeneze, diferenciálně diagnostická rozvaha a je popsán léčebný algoritmus. Čtenář se seznámí s významem prezentované kasuistiky, popřípadě i s dalším osudem pacienta. Sdělení jsou doplněna obrázky, schématy a odkazy na české i zahraniční literární zdroje.

Kniha je určena všem lékařům, kteří se zabývají nemocemi, popřípadě související problematikou dětského věku.

 

Objednat knihu

 

Obrázek

Molekulární diagnostika nádorů pro chirurgické obory

 

ISBN: 978-80-88129-65-3

Autoři: Renata Soumarová, Libor Staněk, Robert Gurlich, Vladimír Frýba, Zdeněk Musil, Kristýna
Glendová, Michal Vočka, Petra Tesařová, Petra Holečková, Filip Šámal, Vladimír Bobek, Lukáš
Rob, Robert Grul, Leona Koubková

Cílová skupina: lékaři

Rozsah stran: 250 stran

Termín vydání: duben 2023

Cena: 490,00 Kč S DPH

 

Anotace

Monografie doplněná barevnými ilustracemi a fotografiemi je primárně zaměřená na přehledné a stručné zpracování klinické molekulární diagnostiky nádorů, zahrnující všechny dostupné a sofistikovaní metody této medicínské oblasti. Primárně je zaměřena na využití molekulární diagnostiky v rámci chirurgických oborů, tak aby chirurg lépe porozuměl
mechanismům nádorového růstu a jeho diagnostice a mohl tyto poznatky účelně a komplexně využít pro svoji práci a blaho pacienta.
Molekulární onkologie má dnes přesah nejen v rámci diagnostiky, ale také terapie, a to jak v oblasti prognózy onemocnění, toxicity, tak predikce biologické léčby, ale také ve volbě a rozsahu chirurgického výkonu. Jedná se o multidisciplinární obor, který má jisté aspekty, které jej odlišují od ostatní laboratorní diagnostiky. Tím důvodem je, že molekulární diagnostika nesleduje důsledky, jako ostatní laboratorní obory, ale příčiny patologických změn v lidském těle.
Předkládaná kniha seznamuje čtenáře nejen se základy molekulární onkologické diagnostiky, ale snaží názorně vysvětlit některé buněčné mechanizmy nádorového růstu. Hlavní snahou je ovšem pochopení využívaných metod, tak aby klinický lékař, respektive chirurg tato vyšetření dobře indikoval a porozuměl jejich významu pro svoji práci. V jednotlivých kapitolách jsou samostatně zpracovány jednotlivé typy nádorů dle  orgánového umístění a jsou koncipovány tak, aby podaly ucelené informace o molekulární diagnostice s důrazem na jednotlivé chirurgické obory.
Monografie je doplněna o slovníček pojmů, seznam zkratek, literatury.

 

Garanti:

Prof. MUDr. Robert Gürlich, CSc. (chirurgie)

Doc. MUDr. Renata Soumarová, Ph.D. (onkologie)

 

Objednat knihu

 

Obrázek

DĚDIČNÉ NÁDOROVÉ SYNDROMY

 

ISBN: 978-80-88129-55-4

Autor: MUDr. Viera Bajčiová a kolektiv

Cílová skupina: lékaři

Rozsah stran: 250 stran

Termín vydání: prosinec 2020

Cena: 480,00 Kč S DPH

 

Anotace

Kniha „Dědičné nádorové syndromy v dětské onkologii“ poskytuje přehled dědičných syndromů asociovaných s dětskými typy nádorů. Jde o velmi širokou škálu syndromů vyžadujících většinou multioborovou péči a sledování. Dosud bylo popsáno kolem 200 dědičných nádorových syndromů, ale pouze kolem 75 je asociovaných s dětskými typy nádorů. Syndromy jsou vzácné, většinou s autozomálně dominantním přenosem. Na základě objevení predispozičních genů pro různé dědičné nádorové syndromy je možné předcházet vzniku nádorů mnohem účinněji než dříve a začít se specializovanou prevencí již v mladém věku. Identifikace dědičné predispozice k nádorům je důležitou součástí cílené onkologické prevence v populaci.
Kniha má za cíl podat přehled nejčastěji se vyskytujících dědičných nádorových syndromů asociovaných s dětskými typy nádorů, doporučený věk pro genetické vyšetření, doporučení pro multioborovou péči, typ a frekvenci jednotlivých vyšetření dle typu syndromu a nádorové predispozice.
S různými typy hereditárních nádorových syndromů se můžou ve své praxi setkat neonatologové, pediatři primární péče, onkologové, ale i lékaři mnoha dalších specializací (neurologové, kardiologové, nefrologové, gastroenterologové, kožní lékaři, oční lékaři atd.).
Kniha je tedy určená nejen onkologům nebo genetikům, ale prakticky všem lékařům, kteří se starají o mladou generaci do 20 let věku.

 

Recenze:

doc. MUDr. Lenka Foretová, Ph.D.,oddělení epidemiologie a genetiky nádorů (OEGN) 

MUDr. Iveta Mlkvá. LF UK a UN Bratislava,Ústav lekárskej biologie, genetiky a klinickej genetiky

 

Objednat knihu

 

Obrázek

STOMATOCHIRURGIE – KLINICKÉ ASPEKTY MKN - 10 - druhé rozšířené vydání

 

ISBN: 978-80-88129-50-9

Autor: prim. MUDr. Daniel Hrušák a kol.

Cílová skupina: lékaři

Rozsah stran: cca 400 stran

Cena: 790,00 Kč S DPH

 

Anotace

Pro velký zájem odborné veřejnosti bylo první vydání knihy rychle rozebráno. Proto se Autoři rozhodli připravit druhé doplněné a aktualizované vydání.

Stomatochirurgie se jako podobor zubního lékařství zabývá chirurgickými metodami léčení širokého okruhu diagnóz a patologických stavů dutiny ústní. Stomatochirurgie je v dnešní době kromě obvyklé představy o „tahání osmiček“ v těsném odborném kontaktu s mnoha specializovanými medicínskými obory. Přitom každý zubní lékař musí občas sáhnout po skalpelu nebo jiném chirurgickém nástroji a přijmout tak ve své ordinaci roli stomatochirurga.

Kniha je určena jak studentům praktického zubního lékařství, a stejně tak i praktickým zubním lékařům a stomatochirurgům k rychlé orientaci v širokém spektru stomatologických výkonů a diagnóz, současně nabízí i pohled na souvislosti stomatochirurgické problematiky ve vztahu k celkovým chorobám. Na úvodní kapitoly obecné části, které podávají přehled o oboru stomatochirurgie, vyšetření pacienta, zobrazovacích metodách a principech stomatochirurgické péče, navazují kapitoly popisující jednotlivé stomatochirurgické postupy a jejich možné komplikace.

Doplněny a změny jsou v několika částech.

Ve speciální části se autoři zaměřili na přehledné zpracování stomatochirurgické problematiky z pohledu současně platné desáté revize Mezinárodní statistické klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů, zkráceně MKN-10. Poslední aktualizovaná verze MKN-10 vstoupila v platnost 1. ledna 2013 a je promítnuta do nového definičního manuálu DRG, podle něhož je hrazena většina hospitalizační péče v ČR.

Cílem tohoto zpracování je snaha autorů, s vědomím nepostihnutelnosti tohoto záměru v plném rozsahu, upozornit na širší souvislosti při poskytování specializované zdravotní péče. V dnešní době informačního boomu a moderních technologií se sice zvyšuje množství dostupných informací o jednotlivých oborech, někdy však unikají i základní mezioborové souvislosti.

 

Recenzi prvního vydání vypracovali:

Prof.  MUDr. Taťjána Dostálová, DrSc., MBA, přednostka Dětské stomatologické kliniky FN Motol Praha

Prof. MUDr. Jindřich Pazdera, CSc., emeritní přednosta Kliniky ústní, čelistní a obličejové chirurgie FN Olomouc.

 

Objednat knihu

 

Obrázek

KLINICKÁ DIETOLOGIE A VÝŽIVA - druhé rozšířené vydání

 

ISBN: 978-80-88129-44-8

Autor: MUDr. Lukáš Zlatohlávek a kolektiv

Cílová skupina: odborná lékařská

Rozsah stran: 520 stran

Cena: 790,00 Kč S DPH

 

Kniha představuje jednu z nejrozsáhlejších českých publikací o problematice výživy a dietologie.

Kniha je jednak učebním textem pro studenty, a jednak nadstavbovým textem pro zájemce o problematiku výživy z řad zdravotnických odborníků (poradny, ambulantní za řízení, praktičtí lékaři a specialisté, zdravotníci nemocnic).

Publikace zahrnuje problematiku dětí i dospělých, je rozdělena na část obecnou a speciální. Speciální část je věnována jednotlivým onemocněním, a to nejen z klinického pohledu, ale zaujímá i část genetickou a psychologickou problematiku výživy. Samostatná kapitola je věnována problematice enterální a parenterální výživy.

Součástí knihy jsou také přehledné tabulky z několika důvěryhodných zdrojů.

 

Klíčová slova: výživa, dietologie, děti, dospělí, metabolická onemocnění, genetika, psychologie

 

Objednat knihu

 

Obrázek

Multidisciplinary approach to oesophageal and gastric cancer

 

ISBN: 978-80-88129-40-0

Editor: Radka Obermannova

Associate editors: Florian Lordick, Lubos Petruzelka

Target group: medical, oncology

Pages: 336 pages in English

Price: 790 CZK / 31 EUR

Price after discount: 474 CZK / 19 EUR (40% discount)

Order: info@currentmedia.cz

 

Annotation

This book aims at highlighting the present and very dynamic development in the field of pper GI cancers. Oesophageal and gastric cancer are diseases with poor prognosis. Looking back to ous efforts to treat these serious malignancies have been dated already to the ancient periods. The introductory chapter of this issue is therefore dedicated to history of gastric cancer that is tightly connected to history of development of surgical techniques. Surgery remains the basic cornerstone of the treatment of localized oesophageal and gastric cancer and chapters attributed to surgery delineate the sustained development either in classical surgical techniques but also an implementation of new technologies, especially robotic surgery into clinical practice. Supportive care and nutrition are an integral part of oesophageal and gastric cancer treatment. In this text we pointed specifically on the importance of perioperative supportive care. Diagnostic methods are crucial as endoscopy as a screening, diagnostic and therapeutic mean set a new era in gastric cancer treatment. Management of locally advanced cancer has been widely elaborated during the last two decades and implementation of new drugs and radiotherapy as well influenced clinical outcome and led to improvement in overall survival. However, despite of growing understanding of genomic and molecular landscape a number of targeted molecules failed in clinical practice. A special chapter is dedicated to pathology and vanishing targeted molecules in gastric cancer treatment. There is increasing insight into cancerogenesis as a complex process that also includes the tumour-host interactions and therefore the chapter addressing the role of epidemiology, genomic and molecular background of cancer but also the role of microbiome was incorporated into this book. Recently, immune system is emerging as a fundamental element in understanding of cancer-host interactions biology. Immune checkpoint inhibitors that have already succeeded in more immunogenic tumours seem to be also a promising part of oesophagogastric cancer treatment and an overview of the latest achievements is presented in closing chapter of our publication.

 

 

Obrázek

Kasuistiky z dermatologických a dermatoonkologických ordinací

 

ISBN: 978-80-88129-32-5

Autor: prim. MUDr. Ivana Krajsová a kolektiv

Cílová skupina: odborná lékařská

Rozsah stran: 228 stran

Cena: 480,00 Kč S DPH

 

Anotace

Nejen dermatologové, ale i lékaři řady dalších odborností se setkávají ve svých ambulancích s pestrou škálou kožních exantémů a chorob, které nemají zcela typický klinický obraz či očekávaný průběh. Cílem publikace je na příkladech zajímavých klinických kazuistik seznámit čtenáře se širokým spektrem současných diagnostických i terapeutických možností využívaných v dermatologii a dermatoonkologii. Jednotlivé prezentované případy ukazují jak pestrý je obor kožního lékařství. Snahou autorů je, aby se kazuistiky staly alespoň zčásti návodem jak správně v ordinacích postupovat, aby pomáhaly při rozhodování o nejvhodnějších diagnostických metodách, či léčebných postupech.

 

VYPRODÁNO

 

Obrázek

Neuroendokrinní nádory v kasuistikách

 

ISBN: 978-80-88129-35-6

Autor: Eva Sedláčková a kol.

Cílová skupina: lékaři

Rozsah stran: 148 stran

Cena: 480,00 Kč S DPH

Cena po slevě: 336,00 Kč S DPH (sleva 30%)

 

Anotace

Neuroendokrinní nádory jsou relativně vzácné , i když jejich incidence a zejména prevalence celosvětově stoupá . Představují velmi heterogenní skupinu nádorů, které se liší místem původu, stupněm diferenciace a tedy i maligním potenciálem, a rozmanitou hormonální produkcí nebo její absencí. Kniha kazuistik neuroendokrinních nádorů ilustruje jednotlivé typy nádorů jednak podle lokalizace  (plíce, thymus, žaludek, tenké střevo, pankreas, appendix, tlusté střevo, konečník,  vzácné lokalizace), ale i podle histologického typu  a specifické hormonální produkce a její symptomatologie. Kazuistiky jsou zaměřeny na klinickou, laboratorní i zobrazovací diagnostiku a možnosti terapie daného typu nádoru. Zvláštní oddíl je věnován i geneticky podmíněným nádorům (MEN1, MEN2, VHL syndrom) a neuroendokrinním nádorům dětského věku.  Autory kazuistik jsou zkušení  lékaři z center, která se dlouhodobě léčbou neuroendokrinních nádorů zabývají.

 

Objednat knihu

 

Obrázek

Onkologie v kostce

 

ISBN: 978-80-88129-37-0

Autor: Samuel Vokurka, Petra Tesařová  a kol.

Rozsah stran: 272 stran

Cena: 690,00 Kč S DPH

Cena po slevě: 483,00 Kč S DPH (sleva 30%)

 

Anotace

Klinická onkologie je zajímavá, dynamicky se rozvíjející medicínská disciplína. Je to obor z mnoha důvodů obtížný a náročný, který ale umožňuje uplatnění osobám různého zaměření. Přináší velkou satisfakci těm, kteří se chtějí věnovat smysluplné klinické práci, je oborem vhodným pro ty, kteří vidí svoji budoucnost ve vědě a výzkumu, a je také dobrou volbou pro ty, kteří mají technické schopnosti a chtějí pracovat s nejmodernějšími přístroji, protože klinická onkologie je úzce spojená s radioterapií. Onkologie má ale přes všechny terapeutické pokroky stále nálepku disciplíny příliš dotčené smrtí, beznadějí a terapeutickým neúspěchem. Možná to je jeden z důvodů, proč není mnoho absolventů lékařských fakult, kteří by se onkologickým směrem chtěli vydat. My všichni, kdo se tomuto oboru věnujeme dlouhou dobu, si myslíme že to je škoda a že možná zbytečně promarnili svoji životní šanci. Tato učebnice, kterou připravujeme s kolegy s celé České republiky má podat snadno uchopitelný přehled o současné klinické onkologii a jejich možnostech, podat základní informace nutné ke zkoušce z tohoto oboru v rámci medicínských studií a také ukázat atraktivitu a zajímavost onkologie pro ty, kteří se ještě rozhodují, co budou po absolvování lékařské fakulty dělat.

Monografie je doplněna o slovníček pojmů, seznam zkratek, literatury.

 

Objednat knihu

 

Obrázek

Kasuistiky (nejen) z primární pediatrické praxe

 

ISBN: 978-80-88129-28-8

Autor: Alena Šebová a kolektiv

Cena: 580,00 Kč S DPH

Cena po slevě: 406,00 Kč S DPH (sleva 30%)

 

Anotace

Autoři na konkrétních a velmi zajímavých případech osvětlují problematiku onemocnění dětských pacientů, přičemž zdůrazňují důležitost včasného rozpoznání a zahájení léčby různých onemocnění. V rámci kazuistiky je čtenář obeznámen s anamnézou, vyšetřením a stanovením diagnózy, následuje diferenciálně-diagnostická rozvaha a je popsán léčebný algoritmus. Čtenář je seznámen s významem prezentované kazuistiky, případně i s dalším osudem pacienta. Sdělení jsou doplněna obrázky, schématy, ev. obsahují odkazy na české i zahraniční literární zdroje. Kniha je určena všem lékařům, kteří se zabývají nemocemi, případně související problematikou dětského věku.

 

VYPRODÁNO

 

Obrázek

Molekulární onkologie v kasuistikách

 

ISBN: 978-80-88129-27-1

Autor: Libor Staněk, Petra Tesařová, Robert Gurlich a kolektiv

Cena: 480,00 Kč S DPH

 

Anotace

Kniha je rozdělena do dvou oddílů, a to do menší části cca 10–15 stran, která se věnuje úvodu do obecné molekulární onkologie. Obsáhlejší oddíl je zaměřený na speciální molekulární onkologii v kasuistikách. Literární přehled zahrne jak literární, tak internetovou rešerši vždy ke každé kasuistice samostatně.

Obecný oddíl by měl čtenáře seznámit s mechanismy buněčného dělení a nádorového růstu s důrazem na jeho řízení na úrovni signálních drah, které jsou místem (cílem) možné terapie. Je zde také zmíněno mikroprostředí nádoru a vztah k imunitnímu systému. Dále je probrána heterogenita nádoru a jeho metastazování. Čtenáři umožní tento oddíl získat základní znalosti v dané problematice, které pak pomohou ve snadnější orientaci v dalších kapitolách (kasuistikách).

Speciální oddíl bude zahrnovat samostatné kasuistiky zaměřené na jednotlivé typy nádorů podle orgánového umístění. Myšlenkou knihy je shromáždění zajímavých případů u běžných typů nádorů. Jedná se o kasuistiky z oblasti molekulární onkologii nádorů hlavy, prsu, plic, žaludku, kolorekta, prostaty, ledvin, kůže a sarkomů. Kasuistika je koncipována tak, že nejprve uvede čtenáře do obecné problematiky konkrétního nádorového onemocnění, poté následuje kasuistika případu, který se vymyká běžným standardům (ať již z hlediska diagnostického, prognostického či chemoterapie/biologické léčby atd.), a vše bude zakončeno diskusí k případu a možným i hypotetickým návrhům a postupům.

Cílem knihy je upozornit na zajímavé případy z běžné klinické praxe, které se z určitého důvodu vymykají klinicko-terapeutickým parametrům, a tak mohou usnadnit klinikům (primárně onkologům), ale i chirurgům a jiným odborníkům rozhodování ve velmi složité klinické praxi.

Autorský kolektiv je složen z odborníků na onkologickou problematiku s dlouholetou zkušeností v dané oblasti. Kolektiv zahrnuje jak klinické onkology, tak genetiky s dlouholetou zkušeností v molekulárně-onkologickém testování.

 

VYPRODÁNO

 

Obrázek

Stomatochirurgie Klinické aspekty MKN 10

 

ISBN: 978-80-88129-25-7

Autor: Daniel Hrušák a kolektiv

Cena: 690,00 Kč S DPH

 

Anotace

Stomatochirurgie se jako podobor zubního lékařství zabývá chirurgickými metodami léčení širokého okruhu diagnóz a patologických stavů dutiny ústní. Stomatochirurgie je v dnešní době kromě obvyklé představy o „tahání osmiček“ v těsném odborném kontaktu s mnoha specializovanými medicínskými obory. Přitom každý zubní lékař musí občas sáhnout po skalpelu nebo jiném chirurgickém nástroji a přijmout tak ve své ordinaci roli stomatochirurga.

Kniha je určena jak studentům praktického zubního lékařství, a stejně tak i praktickým zubním lékařům a stomatochirurgům k rychlé orientaci v širokém spektru stomatologických výkonů a diagnóz, současně nabízí i pohled na souvislosti stomatochirurgické problematiky ve vztahu k celkovým chorobám. Na úvodní kapitoly obecné části, které podávají přehled o oboru stomatochirurgie, vyšetření pacienta, zobrazovacích metodách a principech stomatochirurgické péče, navazují kapitoly popisující jednotlivé stomatochirurgické postupy a jejich možné komplikace.

Ve speciální části se autoři zaměřili na přehledné zpracování stomatochirurgické problematiky z pohledu současně platné desáté revize Mezinárodní statistické klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů, zkráceně MKN-10. Poslední aktualizovaná verze MKN-10 vstoupila v platnost 1. ledna 2013 a je promítnuta do nového definičního manuálu DRG, podle něhož je hrazena většina hospitalizační péče v ČR.

Cílem tohoto zpracování je snaha autorů, s vědomím nepostihnutelnosti tohoto záměru v plném rozsahu, upozornit na širší souvislosti při poskytování specializované zdravotní péče. V dnešní době informačního boomu a moderních technologií se sice zvyšuje množství dostupných informací o jednotlivých oborech, někdy však unikají i základní mezioborové souvislosti. 

Recenzi knihy vypracovalii: profesorka MUDr. Taťjana Dostálová, DrSc., MBA, přednostka Dětské stomatologické kliniky FN Motol Praha a Prof. MUDr. Jindřich Pazdera, CSc., emeritní přednosta Kliniky ústní, čelistní a obličejové chirurgie FN Olomouc.

 

VYPRODÁNO

 

Obrázek

Interna pro bakalářské a magisterské obory

 

ISBN: 978-80-88129-23-3

Autor: Lukáš Zlatohlávek a kolektiv

Cena: 890,00 Kč S DPH

 

Anotace

Vnitřní lékařství, interna, je základním medicínským oborem, který se dotýká všech odvětví medicíny. Její rozmanitost zasahuje od poruch vnitřního prostředí, přes kardiologii, všechny životně důležité orgány, až po oblast revmatologie. Základní znalosti oboru musí patřit ke znalostem všech absolventů nejen lékařských, ale i nelékařských zdravotnických program, kteří se s internou se ve své denní praxi setkávají a právě pro ně je určena předkládaná kniha.

Autorský kolektiv je sestaven z odborníků z jednotlivých specializací interní medicíny. Text je psán s citem a nadhledem, aby byl pro čtenáře srozumitelný a j doplněn řadou obrázků a tabulek.

 

VYPRODÁNO

 

Obrázek

Interna pro bakalářské a magisterské obory (Interaktivní PDF)

 

ISBN: 978-80-88129-23-3

Autor: Lukáš Zlatohlávek a kolektiv

Cena: 480,00 Kč S DPH

 

Anotace

Vnitřní lékařství, interna, je základním medicínským oborem, který se dotýká všech odvětví medicíny. Její rozmanitost zasahuje od poruch vnitřního prostředí, přes kardiologii, všechny životně důležité orgány, až po oblast revmatologie. Základní znalosti oboru musí patřit ke znalostem všech absolventů nejen lékařských, ale i nelékařských zdravotnických program, kteří se s internou se ve své denní praxi setkávají a právě pro ně je určena předkládaná kniha.

Autorský kolektiv je sestaven z odborníků z jednotlivých specializací interní medicíny. Text je psán s citem a nadhledem, aby byl pro čtenáře srozumitelný a j doplněn řadou obrázků a tabulek.

 

Objednat knihu

 

Obrázek

Moderní diabetologie - Teorie v kasuistikách léčby DM 2. typu

 

ISBN: 978‐80‐88129‐19-6

Autor: Denisa Janíčková Žďárská, Milan Kvapil

Cena: 480,00 Kč S DPH

Cena po slevě: 336,00 Kč S DPH (sleva 30%)

 

Anotace

Exploze nových terapeutických postupů pro terapii diabetes mellitus vyvolává potřebu zařadit nové terapeutické modality, postupy a poznatky do kontextu běžné klinické medicíny. S cílem vyplnit mezeru v české bibliografii byla sepsána stručná příručka pro diabetology, internisty, specialisty jiných oborů i praktické lékaře. Vedle základního přehledu zahrnujícího fyziologii, patofyziologii, diagnostiku a léčbu diabetu a jeho komplikací se autoři soustředili zejména na praktické ukázky vhodné indikace jednotlivých antidiabetik. Je to neobvyklý přístup, protože učebnice jsou psány většina jako deriváty důkazů z klinických studií. Tyto však vymezují hranice správných a možných postupů, ale nedávají obvykle v diabetologii tak potřební odpovědi, jak léčit konkrétního pacienta, s jeho osobitým profilem diabetu. Ten závisí na stádiu nemoci, komorbiditách, motivaci, životosprávě a obecném uspořádání jeho života. Proto je v knize akcentován přístup centrovaný na pacienta prostřednictvím „modelových“ kasuistik.

Kniha na příkladech popisuje nejčastější klinické situace, navrhuje jejich řešení a předkládá možný výsledek. Nabízí tak pohled postavený na zkušenostech a odvozený od patofyziologie. Tento přístup je umožněn prudkou expanzí různých tříd antidiabetik. Tato situace výrazně zlepšila možnosti individualizovaného přístupu v terapii pacienta. Může být skvělou pomůckou zejména pro lékaře, kteří nemají mnoho klinických zkušeností s terapií pacientů s diabetem, stejně jako nabízí možnost porovnání vlastních zkušeností lékařům, kteří se terapií diabetu zabývají dlouhodobě.

 

Objednat knihu

 

Obrázek

Kazuistiky z primární pediatrické praxe

 

ISBN: 978‐80‐88129‐16-5

Autor: Alena Šebková a kolektiv

Cena: 360,00 Kč S DPH

Cena po slevě: 252,00 Kč S DPH (sleva 30%)

 

Anotace

Autoři na konkrétních a velmi zajímavých případech osvětlují problematiku onemocnění dětských pacientů, přičemž zdůrazňují důležitost včasného rozpoznání a zahájení léčby různých chorob. 

V rámci jednotlivých kazuistik je čtenář obeznámen s anamnézou, provedeným vyšetřením a stanovením diagnózy, součástí sdělení je i patogeneze, diferenciálně-diagnostická rozvaha a je popsán léčebný algoritmus. 

Čtenář se seznámí s významem prezentované kazuistiky, případně i s dalším osudem pacienta.

Sdělení jsou  doplněna obrázky, schématy a odkazy na české i zahraniční literární zdroje.

Kniha je určena  všem lékařům, kteří se zabývají nemocemi, případně související problematikou dětského věku.

 

VYPRODÁNO

 

Obrázek

Postižení dutiny ústní a trávicího traktu onkologických pacientů

 

ISBN: 978-80-88129-13-4

Autor: Samuel Vokurka a kolektiv

Cena: 480,00 Kč S DPH

Cena po slevě: 336,00 Kč S DPH (sleva 30%)

 

Anotace

Monografie zaměřená na přehledné zpracování základních komplikací a postižení v oblasti dutiny ústní a gastrointestinálního traktu onkologicky léčených pacientů je určena především pro zdravotníky v oboru onkologie a hematoonkologie. V úvodu seznamuje s fyziologickým stavem dutiny ústní a chrupu a popisuje základní anatomii a histologii, mikrobiologické osídlení dutiny ústní a možnosti vyšetřovacích metod s přesahem do dalších oblastí zažívacího traktu. Následně jsou v jednotlivých kapitolách zpracovány samostatné specifické stavy poškození dutiny ústní, ke kterým dochází následkem onkologické léčby (toxická mukozitida, postiradiační mukozitida), vlivem infekcí, traumat, interních onemocnění a nádorových postižení. Navazují kapitoly věnované postižením jícnu, komplikacím gastrointestinálního traktu po radioterapii a systémové onkologické léčbě, problematice nevolnosti a zvracení, průjmů, obstipace a výživy. Monografie je doplněna o slovníček pojmů, seznam zkratek, literatury.

 

VYPRODÁNO

 

Obrázek

Lidé Univerzity Karlovy

 

ISBN: 978-80-88129-06-6

Cena: 380,00 Kč S DPH

Cena po slevě: 190,00 Kč S DPH (sleva 50%)

 

Anotace

Celkem 23 významných profesorů ze 17 fakult Univerzity Karlovy napsalo úvahu o univerzitě a jejich zpovědi jsou doplněny fotografiemi Karla Meistera. Fotografie zachycují autory v univerzitním prostředí i v osobním životě. Publikace je v česko-anglické verzi. 

Kniha Lidé Univerzity Karlovy vyšla v limitované edici k 700. výročí narození Karla IV.

 

Objednat knihu

 

Obrázek

Klinická dietologie a výživa

 

ISBN: 978-80-88129-03-5

Autor: Lukáš Zlatohlávek a kolektiv

Cena: 720,00 Kč S DPH

 

Anotace

Zatím nejrozsáhlejší česká publikace o problematice výživy v prevenci i léčbě nemocí.

Zahrnuje problematiku dětí i dospělých část obecnou i speciální tedy výživu u jednotlivých onemocnění.

Vhodné pro lékaře zabývající se výživou v poradnách, ambulantních zařízeních (včetně praktických lékařů) i nemocnicích.

Zahrnuje i problematiku výživy enterální a  parenterální.

 

VYPRODÁNO

 

Obrázek

Postižení dutiny ústní u onkologických pacientů - Samuel Vokurka et al.

 

ISBN: 978-80-260-6359-9

Autor: Samuel Vokurka et al.

Počet stran: 144

Cena: 380,00 Kč S DPH

 

Kniha je určena především pro lékaře v oboru onkologie a hematoonkologie.

Monografie seznamuje s fyziologickým stavem dutiny ústní a chrupu. Popisuje základní anatomii a histologii, mikrobiologické osídlení dutiny ústní a možnosti vyšetřovacích metod.

V jednotlivých kapitolách jsou zpracovány samostatně specifické stavy poškození dutiny ústní, ke kterým dochází následkem infekcí a traumat či nádorových postižení a interních onemocnění nebo onkologické léčby.

 

Anotace

Onkologická onemocnění a jejich léčba jsou velmi specifickou a pestrou problematikou. Přesto, že máme k dispozici stále více a více účinné léky a postupy, není žádného sporu o tom, že k výraznému pokroku dochází současně i v oblasti léčby podpůrné, která má na pozitivních výsledcích onkologie svůj nezanedbatelný podíl. Jednou z velmi významných problematik je i postižení dutiny ústní onkologických pacientů. Komplikace bývají způsobeny nejen přímými následky působení chemoterapie nebo ozařování, ale také užíváním jiných léků, vlivem infekcí i samotného onkologického onemocnění. Problémy se mohou týkat různě intenzivního poškození v oblasti sliznic, chrupu, skeletu, vnímání bolestí, poruch příjmu potravy a mnoha dalších aspektů. Dutina ústní postiženého pacienta se tak stává místem, kde se při předcházení nebo již řešení problémů prolíná setkávání několika oborů medicíny, kde se vzájemně doplňuje lékařská i ošetřovatelská péče a samozřejmě také péče samotného pacienta. Místem vzájemného setkávání se potažmo stává i tato kniha, která může svojí formou sloužit nejen lékařům, ale i zdravotním sestrám a pacientům.

Velký dík patří všem spoluautorům za jejich ochotu věnovat svůj čas a úsilí, hematologicko-onkologického oddělení FN Plzeň a bývalému primáři MUDr. Vladimíru Kozovi za veškerou podporu, a všem, kdo jakkoliv přispěli k vydání této knihy.

 

doc. MUDr. Samuel Vokurka, Ph.D.

 

VYPRODÁNO