Pokyny autorům kasuistik Farmakoterapeutická revue, Onkologická revue, odborné knihy

 

Rozsah článku

 

Kasuistika má rozsah přibližně 3-5 normostrany, normostranou se rozumí

30 řádků × 60 znaků na stránce – psáno ve Microsoft Word, písmo Times New Roman.

 

Struktura kasuistiky

 

1. V záhlavní prosíme uveďte jméno a příjmení autora (autorů) vč. titulů, přesný název pracoviště.

 

2. Výstižný název, souhrn (obsah kasuistiky), klíčová slova, úvod (autor by měl uvést obecně problematiku, ke které se kasuistika vztahuje, např. obecný popis syndromu, onemocnění, jeho prevalenci, úroveň současných poznatků, základní postupy léčby apod.), vlastní kasuistika by měla popisovat vlastní případ, výsledky vyšetření, hospitalizace. Závěr pak shrnuje výsledky léčby, popř. diferenciální diagnostiku, aktuální zdravotní stav pacienta, doporučení další léčby, sledování. Diskuse by měla zahrnout stanovisko ke kasuistice, popř. postupům léčby podobných případů obecně, poselství do budoucna, doporučení, prevence apod.

V případě použití zkratek musí být výstižné vysvětlení, popř. zkratky neuvádět.

 

3. Přílohy -  ke kasuistice je možné připojit grafy, obrázky, tabulky, schémata.

Je třeba rozlišovat typy příloh: tabulky (tab.), grafy (graf), obrázky včetně schémat (obr.). Každý typ má vlastní číslování. Pro tabulky a schémata používejte textový editor nebo Microsoft Excel. Pro grafy Microsoft Excel, včetně zdrojových dat, popř. PowerPoint. Případné vložené obrázky je nutné připojit pouze jako samostatné soubory v Power-Pointu, popř. ve formátu JPG, PNG, TIF či EPS – rozlišení min. 300 dpi, v šíři min. 12 cm. Obrázky ve formátu JPG, prosíme, nekomprimujte! Obrázky vložené do textu ve formátu Microsoft Word nejsou většinou pro tisk vhodné. Na adekvátním místě v textu uveďte odkaz na přílohu.

Všechny přílohy musí být opatřeny názvem a zdrojem, ze kterého autor čerpal, např.: Archiv autora: upraveno podle: citace knihy, citace časopisu, www stránky atd., publikováno se souhlasem…

 

4. Zkratky je třeba vysvětlit i v případě, že již byly zavedeny v textu, a to formou legendy, která je u konkrétní přílohy.

 

5. Literatura

Uvádí se vzestupně, číslo odkazu uvádí v textu rukopisu v horním indexu (konsekutivní řazení). Seznam literatury na konci článku dle vzoru:

Dupont IE, Carpentier YA. et al. Clinical use of lipid emulsions. Curr Opin Clin Nutr Metab Care 1999;2:139–146.

Zlatohlávek L, a kol. Klinická dietologie a výživa. 1. vyd., Praha: Current Media, 2016; 291 s.

Pokud figuruje u citované práce 5 a více autorů, uvádějte první tři autory + et al. Počet odkazů by neměl přesáhnout 10 citací.

 

6. Ostatní

Administrativní údaje – autorům je zasílán k vyplnění formulář (karta autora), na základě jejího vyplnění a vrácení zpět redakci je autorovi zaslána autorská smlouva a vyplacen honorář.

 

Honorář pro autory a recenzenty je vyplácen na základě Smlouvy o vytvoření a šíření díla, a to po uveřejnění článku. První autor rozhodne o způsobu honorování případných spoluautorů.

 

Součástí článku je vždy fotografie prvního autora (nejvhodnější je typ – „pasovka“). Posílejte ji do redakce v el. podobě ve vhodném formátu (JPG, TIF, PSD, PDF) a v dostatečné kvalitě (ostrost, rozlišení – minimálně 200 dpi). Nevhodným formátem jsou soubory s příponou: doc, docx, odt, ppt.

 

REDAKCE SI VYHRAZUJE PRÁVO PROVÁDĚT DROBNÉ TEXTOVÉ ÚPRAVY. PODPISEM SMLOUVY DÁVÁ AUTOR SOUHLAS K OPONENTUŘE SVÉHO DÍLA A K ODBORNÉ A JAZYKOVÉ KOREKTUŘE.

 

Děkujeme a těšíme se na spolupráci.

Redakce

                                  

Jitka Štěrbová

šéfredaktorka

 

CURRENT MEDIA, S.R.O.

SEČSKÁ 7, Praha 10

tel.: +420 721 816 031

e-mail: jitka.sterbova@currentmedia.cz

www.currentmedia.cz

 

Pokyny ke stažení