Pokyny pro autory knihy a kapitoly v knize

 

1. Náležitosti díla

 

Dílo musí obsahovat (v tomto pořadí):

 • Název díla (+ event. podtitul) a jména autorů v definitivním počtu a pořadí, v jakém budou uvedena na obálce;
 • Seznam spoluautorů s uvedením plných jmen a titulů (popř. i pracovišť);
 • Seznam použitých zkratek (abecedně);
 • Vlastní text;
 • Seznam literatury (abecedně);
 • Rejstřík (zpracovává se až při korektuře);

 

Součástí knihy jsou i tyto náležitosti:

 • Anotace knihy (hlavní autor či editor);
 • Úvodní slovo (hlavní autor či editor);
 • Stručný životopis (600–1 200 znaků);
 • Kvalitní portrétní fotografie pro tisk (300 dpi). 

 

Dílo se předává v elektronické podobě, nejlépe v programu Word. Zároveň musí být doplněno kompletní obrazovou dokumentaci (viz dále).

Celé dílo prosíme odevzdat elektronicky, mailem (popř. na CD, DVD, flash-disku).

Každý autor musí mít svůj rukopis zálohován (včetně obrazové dokumentace).

 

Rozsah díla textu se počítá podle počtu normostran:

1 normostrana = 1 800 znaků v editoru Word (počet znaků s mezerami).

 

2. Rukopis

 

 • Písmo: Times New Roman; velikost písma: 12;
 • Text prosíme zarovnat vlevo (tedy nedávat do bloku);
 • Nedělit slova na konci řádky;
 • Odstavce psát zkraje, tedy neodsazovat je za použití mezerníku nebo tabulátoru;
 • Klávesu ENTER používat pouze na konci odstavce nebo za nadpisem (ne za řádky);
 • Nezvětšovat ani neztučňovat titulky a nedávat je do rámečku;
 • Titulky oddělit jednořádkovou mezerou od ostatního textu;
 • Nepoužívat automatické členění textu – to znamená, že čísla titulků je třeba psát ručně;
 • Latinské názvy organismů (rodů nebo druhů) psát netučnou kurzívou;
 • Zvýrazněné termíny či části testu psát netučnou kurzívou;
 • Písmena řecké abecedy v rukopise psát latinkou (alfa, beta, gamma, delta…, mikro…), v korektuře budou nahrazena řeckými písmeny (α, β, γ…).

 

Výčet doporučujeme psát tímto způsobem:

 • Jednotlivé body označit hvězdičkami, za nimiž následuje tabulátor, a ukončit středníkem;
  • podhesla u některých bodů výčtu lze označit pomlčkou;
 • U poslední bod výčtu je ukončen tečkou.

 

3. Struktura díla

 

Nadpisy a kapitoly

 

 • Nepoužívejte dlouhé názvy kapitol, nevejdou se do záhlaví nebo zápatí.
 • Text musí být vhodně rozčleněn do kapitol a podkapitol, je nutné dodržovat desetinné třídění: 
 •  

1 Nadpis první úrovně

1.1 Nadpis druhé úrovně

1.1.1 Nadpis třetí úrovně

1.1.1.1 Nadpis čtvrté úrovně

 

 • Nadpisy pište kromě začátečních písmen malými písmeny, nepoužívejte prosím verzálky ani kapitálky.
 • Je nezbytné dobře promyslet úrovně nadpisů. V knihách standardně používáme čtyři úrovně nadpisů, z nichž se první tři číslují. Rukopis může obsahovat i pátou úroveň nadpisu, v takovém případě je ale nutné očíslovat i nadpisy čtvrté úrovně.
 • Jednotlivé nosologické jednotky mají následující algoritmus: Definice, Epidemiologie, Etiologie a patogeneze (včetně genetiky, pokud je známa), Klinický obraz, Diagnostika, Diferenciální diagnóza, Terapie, event. Prognóza a prevence.

Grafickou úpravu titulků i celého díla provede nakladatelství.

 

4. Citace literatury

 

V textu se necituje, tedy neuvádějí se odkazy v závorce ani číselné odkazy. Je nutné zařadit za kapitolu nebo za celé dílo abecedně řazený seznam literatury. Citace by neměly být (až na výjimky) starší 10 let. Nakladatelství citace upraví podle platné normy.

 

Příklad citace monografie:

Příjmení autora Iniciála křestního jména. Název knihy. Místo vydání: Nakladatelství Rok vydání.

Zlatohlávek L, a kol. Klinická dietologie a výživa. 1. vyd., Praha: Current Media, 2016; 291 s.

 

Příklad citace kapitoly v knize:

Příjmení autora Iniciála křestního jména. Název kapitoly. In: Příjmení autora Iniciála křestního jména. Název knihy. Místo vydání: Nakladatelství rok vydání: rozsah stránek.

Brandt JR, Avner ED. Hemolytic uremic syndrome and thrombotic thrombocytopenic purpura. In: Nelson EG, Couser WG, eds. Immunologic renal diseases. Philadelphia: Lippincot-Raven 1997: 1161–1179.

 

Příklad citace článku v periodiku:

Příjmení autora Iniciála křestního jména. Název článku. Zkratka periodika Rok vydání; ročník: rozsah stran.

Dupont IE, Carpentier YA, et al. Clinical use of lipid emulsions. Curr Opin Clin Nutr Metab Care 1999;2:139–146.

 

5. Jednotky

 

Je nutné používat jednotky SI. Tradičně lze psát pouze krevní tlak (mm Hg) a teplotu (st. C).

 

6. Zkratky

 

Při prvním použití je třeba zkratku rozepsat. K rukopisu prosíme přiložit seznam zkratek podle následujícího vzoru:

 

Zkratka – český výraz, popř. anglický termín (pokud zkratka vychází z angličtiny)

CT – výpočetní tomografie, computed tomography

 

7. Tabulky

 

Tabulky se připojují k textu rukopisu ve zvláštním souboru, označené číslem a legendou (nemají být tedy umísťovány přímo do textu rukopisu, zde vyznačte pouze odkaz do závorky). První číslo označuje kapitolu, druhé číslo pak pořadí tabulky v kapitole, např. tab. 1.1. označuje první tabulku v první kapitole (obdobně se číslují obrázky).

Tabulky doporučujeme doplnit vysvětlivkami použitých zkratek či symbolů a je nutno uvést zdroj.

 

8. Obrazové přílohy

 

Kresby, grafy, schémata, fotografie, snímky RTG, USG, MR, CT, PET atd. označujeme jako obrázky. Připojují se k textu rukopisu ve zvláštním souboru (neumísťujte je do textu) označené číslem a legendou v pořadí, v jakém budou do textu zařazeny. V textu je nutné vyznačit místo, kam má obrázek umístěn ve formě (obr. 1.1).

 

Grafy a schémata se upravují podle grafického návrhu pro celé dílo v nakladatelství.

 

V digitální podobě lze přijmout PNG, TIFF v rozlišení minimálně 300 dpi při šíři 10 cm. U formátu JPEG nesmí být použita komprese. Popisky, šipky atd. v obrázcích musejí být zakresleny v jiné vrstvě.

 

U obrazové dokumentace ručíte (jako autor) za její originalitu, popřípadě za souhlas s užitím pro vaše dílo (pozor na možné porušení licenčních práv třetích osob). Pokud jsou v díle použity převzaté grafy, obrázky apod., je nutno uvést zdroj.

Prosíme nevkládat obrázky do textového souboru ve Wordu!

 

9. Rejstřík

 

Rejstřík je důležitou součástí publikace a jeho vytvoření je úkolem autora. Obsahuje položky pomáhající při hledání klíčových témat. Měl by zabírat minimálně 2 % rozsahu publikace.

Rejstříkové položky se zpravidla člení do dvou úrovní. Druhá úroveň musí obsahovat vždy minimálně dvě položky.

Rejstřík se vytváří ručně při autorské korektuře v závěrečné fázi přípravy knihy. Autor vyhledá rejstříkové položky a označená místa jejich výskytu a odevzdá v elektronické podobě rejstřík k zalomení.

 

10. Pravopis

 

Všeobecná pravidla

Úzus nakladatelství Current Media je v běžně užívaných slovech dávat přednost progresivním formám, tj. sbližování psané a mluvené podoby jazyka (např. terapie, ne již therapie).

Tradičně se však píše chromosom, ribosom, trisomie (základ „soma“), thymus, thalamus, thyroidea, thorax apod. Rovněž generické názvy léčivých přípravků doporučujeme nepočešťovat, např. ciclosporin, cyclophosphamid, erythromycin. Biochemické a chemické názvy by měly vycházet z latiny, např. ethan, ethyl.

Koncovku -emie doporučujeme uvádět s krátkým „e“.

 

Doporučení pro psaní s a z v případě dublet

Dáváme přednost psaní s v příponě -ismus (např. organismus, mechanismus, metabolismus).

Ve slovech zdomácnělých, kde se původní s čte vždy jako z, píšeme z (např. analýza, patogeneze, plazma, dezinfekce, tuberkulóza atd.).

Ve slovech zakončených v 1. pádě jednotného čísla na -ls, -ns, -rs píšeme s (např. puls, pulsace, pulsní, pulsovat atd.).

 

REDAKCE SI VYHRAZUJE PRÁVO PROVÁDĚT DROBNÉ TEXTOVÉ ÚPRAVY. PODPISEM SMLOUVY DÁVÁ AUTOR SOUHLAS K RECENZI SVÉHO DÍLA A K ODBORNÉ A JAZYKOVÉ KOREKTUŘE.

 

Děkujeme a těšíme se na spolupráci.

Redakce

                                  

Kontakty:

Jitka Štěrbová

CURRENT MEDIA, S.R.O.

SEČSKÁ 7, Praha 10

tel.: +420 721 816 031

e-mail: jitka.sterbova@currentmedia.cz

www.currentmedia.cz

 

Pokyny ke stažení