Onkologická revue - Supplementum 01/2023

Připravili jsme pro Vás speciální vydání časopisu Onkologická revue -  Supplementum 01/2023. Aktuální číslo si můžete prohlédnout na stránkách časopisu www.onkologickarevue.cz, nebo objednat předplatné zde.

 

Obsah čísla

 

Durvalumab v klinické praxi

Durvalumab in clinical practice

Andrea Müllerová, Ondřej Fischer


Užití niraparibu v léčbě karcinomu ovaria

The use of niraparib in the treatment of ovarian cancer

Lukáš Dostálek


Trastuzumab deruxtecan jako standard léčby 2. linie metastazujícího HER2 pozitivního karcinomu prsu

Trastuzumab deruxtecan as standard of care for second‑line treatment of metastatic HER2‑positive breast cancer

Petra Tesařová


Dlhodobé prežívanie pacientky s duplicitným BRCA1 pozitívnym karcinómom ovária a prsníka liečenej olaparibom

Long‑term survival of a patient with duplicated BRCA1 positive ovarian and breast cancer treated with olaparib

Zuzana Pribulová, Michaela Miškovičová


Využití apalutamidu v rámci komplexní onkologické léčby pacienta s metastazujícím hormonálně senzitivním karcinomem prostaty

The use of apalutamid in the complex oncological therapy of a patient with hormone‑sensitive prostate cancer

Lucia Tomková, Jana Katolická, Vladimír Červeňák


Ropeginterferon alfa‑2b v terapii pravé polycytemie

Ropeginterferon alfa‑2b therapy of polycythemia vera

Natália Podstavková


Chronická myeloidní leukemie – potřebujeme ještě nové inhibitory tyrosinkináz?

Chronic myeloid leukemia – do we still need new tyrosine kinase inhibitors?

Petra Čičátková, Tomáš Horňák, Tomáš Jurček, Daniela Žáčková


Relabující primární lymfom centrální nervové soustavy léčený checkpoint inhibitorem

Relapsed primary central nervous system lymphoma treated with checkpoint inhibitor

Samuel Hricko, Andrea Janíková


Lenalidomid v léčbě relabujícího folikulárního lymfomu

Lenalidomide in treatment of relapsed follicular lymphoma

Miroslav Kopčík, Andrea Janíková


Klasický Hodgkinův lymfom jako primární příčina rychle progredující multiorgánové dysfunkce s nutností použití modifikovaných léčebných protokolů

Classic Hodgkin lymphoma as the primary cause of the rapidly progressive multiple organ dysfunction syndrome and the necessity of using modified therapeutical protocols
Jozef Michalka