Onkologická revue 06/2022

Připravili jsme pro Vás další číslo časopisu Onkologická revue 06/2022. Aktuální číslo si můžete prohlédnout na stránkách časopisu www.onkologickarevue.cz, nebo objednat předplatné zde.

 

Obsah čísla

 

editorial: Andrea Janíková


medailonek: Marek Babjuk


tematický blok: HEMATOONKOLOGICKÁ ONEMOCNĚNÍ


Mantle cell lymfom – přehled diagnostiky a léčby v roce 2022

Mantle cell lymphoma – overview of management and therapy in 2022

Andrea Janíková


Aktuální možnosti biologické léčby u nemocných s myelodysplastickým syndromem

Current options for biological treatment in patients with myelodysplastic syndrom

Anna Jonášová


Systémová AL amyloidóza – diagnostika a léčba

Systemic AL amyloidosis – diagnosis and treatment

Tomáš Pika, Pavla Flodrová, Eva Polcrová


Současné postupy v léčbě akutních myeloidních leukemií

Current procedures in the treatment of acute myeloid leukemia

Miloslava Hisemová


Brentuximab vedotin v léčbě Hodgkinova lymfomu

Brentuximab vedotin treatment in Hodgkin’s lymphoma

Heidi Móciková


Význam sledování minimální reziduální nemoci u chronické lymfocytární leukemie

The importance of monitoring minimal residual disease in chronic lymphocytic leukemia

Peter Turcsányi, Eva Kriegová


Současné možnosti léčby nivolumabem u nemocných s klasickým Hodgkinovým lymfomem

Current therapy options with nivolumab in patients with classic Hodgkin lymphoma

Jozef Michalka


karcinom z merkelových buněk z pohledu patologa a onkologa


Etiopatogeneze a histologická diagnostika karcinomu z Merkelových buněk

Etiopathogenesis and histological diagnosis of Merkel cell carcinoma

Aleš Ryška


Karcinom z Merkelových buněk a jeho klinicko‑patologická specifika

Merkel cell carcinoma and its clinical‑pathological specificity

David Šulc


přehledové články


Imunoterapie u metastazujícího kolorektálního karcinomu MSI‑H/dMMR

Immunotherapy in MSI‑H/dMMR metastatic colorectal cancer

David Vrána


Durvalumab v léčbě malobuněčného karcinomu plic – tříletá data studie CASPIAN

Durvalumab in the treatment of small cell lung cancer – three‑year data from the CASPIAN study

Ondřej Bílek


Systémová léčba kostních metastáz karcinomu prostaty

Systemic treatment of bone metastases of prostate cancer

Jana Katolická