Onkologická revue 06/2020

Připravili jsme pro Vás další číslo časopisu Onkologická revue 06/2020. Aktuální číslo si můžete prohlédnout na stránkách časopisu www.onkologickarevue.cz, nebo objednat předplatné zde.

 

Obsah čísla

 

Prof. MUDr. Samuel Vokurka, Ph.D.


Pacientka s nemalobuněčným karcinomem plic léčená osimertinibem – kazuistika

Patient with non‑small cell lung cancer treated with osimertinib – case report

Leona Koubková


Dlouhodobě přežívající pacientka s EGFR mutací – delecí na exonu 19 a získanou rezistentní mutací T790 – kazuistika

Long‑term surviving patient with EGFR mutation – deletion on exon 19 and acquired resistant mutation T790 – case report

Gabriela Krákorová, Jan Baxa, Miloš Pešek


Netypický projev nemalobuněčného plicního karcinomu – kazuistika

Atypical manifestation of non‑small cell lung carcinoma – case report

Tomáš Hanslík, Zdeněk Chovanec, Alena Berková, Stanislav Špelda, Michal Benej, Adam Peštál, Vadim Prudius Ivan Čapov, Vladimír Červeňák, Tetiana Shatokhina


Léčba metastazujícího hormonálně dependentního karcinomu prsu kombinací palbociclib a letrozol – kazuistika

Treatment of metastatic hormone‑dependent breast cancer with a combination of palbociclib and letrozole – case report

Věra Benešová


Ribociclib v první linii terapie hormonálně dependentního generalizovaného karcinomu prsu u mladé pacientky s jaterní toxicitou – kazuistika

Ribociclib in the first‑line therapy of hormone‑dependent generalized breast cancer in a young patient with liver toxicity – case report

Michaela Miškovičová


Význam multidisciplinárního přístupu k terapii ovariálního karcinomu a jeho vliv na prodloužení celkového přežití – kazuistiky

The importance of a multidisciplinary approach to the treatment of ovarian cancer and its effect on prolonging overall survival – case reports

Martina Kubecová, Klaudia Regináčová


BRCA pozitivní karcinom ovaria – kazuistika

BRCA‑positive ovarian cancer – case report

Klaudia Regináčová, Martina Kubecová


Konkomitantní aplikace nivolumabu a cílené radioterapie s výrazným klinickým účinkem na generalizovaný melanom u pacienta ve vyšším věku – kazuistika

Concomitant administration of nivolumab and targeted radiotherapy with a significant clinical effect on metastatic melanoma in an elderly patient – case report

Ivo Kocák, Ilona Kocáková, Zdeněk Řehák


Neuroendokrinní karcinom jater – kazuistika

Neuroendocrine carcinoma of the liver – case report

Andrea Jurečková


Mucinózní neoplazie apendixu – kazuistika

Mucinous neoplasms of the appendix – case report

Alena Berková, Petr Vlček, Ilona Krejčová, Tamara Vystrčilová, Vladimír Červeňák, Zdeněk Chovanec, Sabina Svobodová


Dlouhodobé přežití pacienta s primárně metastazujícím karcinomem prostaty – kazuistika

Long‑term survival of a patient with primarily metastatic prostate cancer – case report

Jana Katolická


Zralý diferencovaný teratom thymu – náhodná diagnostika u pacienta s ebrietou

Mature teratoma of the thymus, random diagnosis in patient with ebrieta

Zdeněk Chovanec, Alena Berková, Vladimír Červeňák, Tomáš Hanslík, Adam Peštál, Vadym Prudius, Ivan Čapov


Dlouhodobá léčebná odpověď u myelodysplastického syndromu 5q minus po vysazení lenalidomidu – kazuistika

Long‑term treatment response in myelodysplastic syndrome 5q minus after discontinuation of lenalidomide – a case report

Petra Bělohlávková


Léčba relapsu akutní promyelocytární leukemie oxidem arsenitým u chronicky dialyzované pacientky

Hemodialysis dependent patient with relapsed acute promyelocytic leukemia treated by arsenic trioxide

Kateřina Benková, Zdeněk Kořístek, Petra Richterová, Jana Mihályová, Dagmar Zámoravcová, Karel Lach, Roman Hájek


Přínos kombinace encorafenib + binimetinib v léčbě melanomu s mutací BRAF V600 – aktualizované výsledky studie COLUMBUS

Benefit of the combination of encorafenib + binimetinib in the treatment of BRAF V600 mutant melanoma – updated results of the COLUMBUS study

Eugen Kubala


Denosumab – důležitá součást léčby pacientů s metastatickým postižením skeletu

Denosumab – an important part of the treatment of patients with skeletal metastatic disease

Samuel Vokurka