Onkologická revue 05/2023

Připravili jsme pro Vás další číslo časopisu Onkologická revue 05/2023. Aktuální číslo si můžete prohlédnout na stránkách časopisu www.onkologickarevue.cz, nebo objednat předplatné zde.

 

Obsah čísla

 

editorial: Jana Skřičková


medailonek: Anna Jonášová


tematický blok: PNEUMOONKOLOGIE


Léčba nádorů plic s řídicími mutacemi – nové molekuly a indikace

Treatment of lung cancer with targetable mutations – new drugs and indications

Milada Zemanová, Petra Zemanová


Imunoterapie v první linii léčby metastazujícího nemalobuněčného karcinomu plic

Immunotherapy in the first-line treatment of metastatic non-small cell lung cancer

Ján Podhorec, Ondřej Bílek


Aktuální přehled možností imunoterapie u karcinomu plic v České republice

Current overview of immunotherapy options for lung cancer in the Czech Republic

Gabriela Krákorová


Amivantamab – lékový profil

Amivantamab – drug profile

Jaromír Roubec


Léčba osimertinibem napříč liniemi u nemalobuněčného karcinomu plic s mutací EGFR – kazuistika

Cross-lineage osimertinib treatment of non-small cell lung cancer with EGFR mutation – case report

Lenka Jakubíková


ALK pozitivní metastazující nemalobuněčný karcinom plic u pacienta v horším výkonnostním stavu – kazuistika

ALK-positive advanced non-small cell lung cancer patient with poor performance status – case report

Daniel Krejčí


Léčba pembrolizumabem u nemocné s nemalobuněčným karcinomem plic po absolvované fekální transplantaci – kazuistika

Treatment with pembrolizumab in a patient with non-small cell lung cancer after a faecal transplantation – case report

Jana Krejčí, Petr Opálka, Norbert Pauk, Michal Vočka, Luboš Petruželka, Jiří Beneš


Entrectinib a boj s toxicitami – kazuistika

Entrectinib and the fight against toxicities – case report

Adéla Komancová, Petr Opálka, Norbert Pauk


Nivolumab u nemocné s NSCLC: protrahovaná, ale účinná léčba plná toxicit – kazuistika

Nivolumab in a patient with NSCLC: a protracted but effective treatment full of toxicities – case report

Jana Krejčí, Petr Opálka, Norbert Pauk


Pembrolizumab: léčba u nemocných s osovými metastázami skeletu, po stabilizaci páteře – kazuistiky

Pembrolizumab: treatment in patients with axial skeletal metastases, after stabilization of the spine – case reports

Yelyzaveta Zhuber, Petr Opálka, Norbert Pauk, Tereza Drbohlavová


Maligní pleurální mezoteliom – kazuistika

Malignant pleural mesothelioma – case report

Petra Zemanová, Milada Zemanová, Jan Špaček


Kolik linií léčby lze podat nemocnému s nemalobuněčným plicním karcinomem – kazuistika

How many lines of treatment can be given to a patient with non-small cell lung cancer – case report

Jana Krejčí, Petr Opálka, Norbert Pauk


Účinnost a toxicita kombinované imunochemoterapie v léčbě pacientů s bronchogenním karcinomem s expresí receptoru PD-L1 < 1 % – kazuistika

Efficacy and toxicity of combined immunochemotherapy in the treatment of patients with bronchogenic carcinoma with PD-L1 receptor expression < 1 % – case report

Jan Špaček


Ivosidenib v léčbě cholangiocelulárního karcinomu

Ivosidenib in the treatment of cholangiocellular carcinoma

Stanislav John


Současná doporučení pro antiemetickou profylaxi – souhrn

Current recommendations for antiemetic prophylaxis – summary

David Vrána


Sacituzumab govitecan v léčbě triple negativního karcinomu prsu

Sacituzumab govitecan in the treatment of triple negative breast cancer

Aneta Rozsypalová, Josef Dvořák


Léčba průlomové nádorové bolesti transmukózním fentanylem

Treatment of breakthrough cancer pain with transmucosal fentanyl

Helena Vorlíková, Dana Vondráčková