Onkologická revue 05/2020

Připravili jsme pro Vás další číslo časopisu Onkologická revue 05/2020. Aktuální číslo si můžete prohlédnout na stránkách časopisu www.onkologickarevue.cz, nebo objednat předplatné zde.

 

Obsah čísla

 

Prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc.


Diagnostika plicního karcinomu

Diagnosis of lung cancer

Martin Svatoň


Karcinom plic – zobrazování na molekulární úrovni

Lung carcinoma – imaging on the molecular level

Jiří Ferda, Eva Ferdová, Jan Baxa, Miloš Pešek, Petr Mukenšnabl, Hynek Mírka


Endoskopické metody v diagnostice plicního karcinomu

Endoscopic methods in diagnostic workup of lung cancer

Jiří Votruba


Doporučený postup pro bioptické vyšetření nádorů plic – úvodní slovo

Radoslav Matěj, Pavel Dundr


Doporučený postup pro histopatologické vyšetření nádorů plic

Radoslav Matěj, Pavel Dundr, Helena Hornychová, Aleš Ryška, Ivana Tichá


Současné možnosti a doporučení chirurgické léčby

Current options and recommendations for surgical treatment

Adam Peštál


Současné možnosti radioterapie plicních karcinomů a doporučené postupy

Current possibilities of radiotherapy of lung cancer and clinical recommendations

Radovan Vojtíšek


Současné možnosti a limitace chemoterapie

Current possibilities and limitations of chemotherapy

Jana Skřičková


Současný stav a doporučení pro biologicky cílenou léčbu

Current status and recommendations for biologically targeted treatment

Leona Koubková


Současné indikace a možnosti imunoonkologické léčby

Current indications and possibilities of immunooncological treatment

Libor Havel


Paliativní péče v pneumoonkologii

Palliative care in pneumooncology

Gabriela Krákorová


Cemiplimab v léčbě pacientů s metastazujícím nebo lokálně pokročilým kožním spinocelulárním karcinomem

Cemiplimab in patients with metastatic or locally advanced cutaneous squamous‑cell carcinoma

Jindřich Kopecký


Autoimunitní cytopenie u nemocných s chronickou lymfocytární leukemií

Autoimmune cytopenia in patients with chronic lymphocytic leukemia

Jana Zuchnická, Jana Mihályová, Jaromír Gumulec, Roman Hájek


Epiteliální nádory thymu a diagnostické možnosti

Epithelial tumors of the thymus and diagnostic options

Vladimír Červeňák, Zdeněk Chovanec, Alena Berková, Jiří Vaníček, Tomáš Hanslík, Sabina Svobodová, Robert Novák


Trifluridin/tipiracil u metastazujícího kolorektálního karcinomu – kazuistika

Trifluridine/tipiracil in metastatic colorectal cancer – case report

Petra Pokorná


Přínos panitumumabu v léčbě kolorektálního karcinomu – kazuistika

Benefit of panitumumab in colorectal carcinoma treatment – case report

Stanislav John


Použití obinutuzumabu v klinické praxi – kazuistika

Use of obinutuzumab in clinical practice – case report

Mária Maco


Významná patologická odpověď na neoadjuvantní terapii u lokálně pokročilého karcinomu pankreatu – kazuistika

Significant response to neoadjuvant treatment in locally advanced pancreatic cancer – case report

Marián Liberko, Renata Soumarová


Téměř kompletní spontánní regrese spinocelulárního plicního karcinomu – kazuistika

Almost complete spontaneous regression of squamous cell lung cancer – case report

Lukáš Chlachula