Onkologická revue 04/2022

Připravili jsme pro Vás další číslo časopisu Onkologická revue 04/2022. Aktuální číslo si můžete prohlédnout na stránkách časopisu www.onkologickarevue.cz, nebo objednat předplatné zde.

 

Obsah čísla

 

editorial: Martina Zimovjanová


medailonek: Martina Zimovjanová


tematický blok: KARCINOM PRSU A VAJEČNÍKŮ


Eskalace a deeskalace léčby pacientek s karcinomem prsu v roce 2021

Escalation and de‑escalation of therapy in breast cancer patients in 2021

Zuzana Bielčiková


Deeskalace výkonů v oblasti axily po neoadjuvantní terapii z pohledu chirurga

Deescalation of axillary procedures after neoadjuvant therapy from the surgeons’ point of view

Katarína Šuta Kimle

 

Adjuvantní radioterapie prsu po neoadjuvantní systémové terapii

Adjuvant breast radiotherapy after neoadjuvant systemic therapy

Renata Soumarová


Aktuální možnosti léčby metastazujícího triple negativního karcinomu prsu

Current treatment options for metastatic triple negative breast cancer

Martina Zimovjanová


Hormonální rezistence u karcinomu prsu a terapie CDK4/6 inhibitory – kazuistika pacientky se sekundární hormonální rezistencí na terapii abemaciclib s fulvestrantem

Hormonal resistance in breast cancer and CDK4/6 inhibitor therapy – case report of a patient with secondary hormonal resistance on abemaciclib therapy with fulvestrant

Ľudmila Křížová, Martina Zimovjanová


Alpelisib v léčbě pacientky s karcinomem prsu – kazuistika

Alpelisib in the treatment of a patient with breast cancer – a case report

Michaela Miškovičová


Olaparib v terapii metastazujícího HR+/HER2− karcinomu prsu s germinální mutací v genu BRCA1 – kazuistika

Olaparib in the treatment of metastatic HR+/HER2− breast cancer with a germinal mutation in the BRCA1 gene – case report

Markéta Palácová


Současné indikace k léčbě inhibitory PARP u pacientek s karcinomem ovarií/vejcovodu

Current indication for PARP inhibitors therapy in patients with ovarian/fallopian tube cancer

Anna Germanová


Dědičnost u nádorů prsu – nová fakta

Hereditary breast cancer – new facts

Jan Novotný, Michal Vočka


Studie monarchE – aktualizovaná analýza výsledků kombinace abemaciklibu a hormonální

léčby v adjuvantním podání u pacientů s vysoce rizikovým karcinomem prsu

Komentář: Katarína Petráková


Neoadjuvantní léčba pacientek s HER2 pozitivním karcinomem prsu

Neoadjuvant treatment of patients with HER2‑positive breast cancer

David Vrána


Adjuvantní léčba HER2 pozitivního karcinomu prsu

Adjuvant treatment of HER2‑positive breast cancer

Lukáš Chlachula


Durvalumab v léčbě plicního karcinomu – aktualizovaná data a kazuistika

Durvalumab in the treatment of lung cancer – updated data and case report

David Vrána


Kombinovaná imunoterapie u nemalobuněčného karcinomu plic – kdy a komu?

Combined immunotherapy in non‑small cell lung cancer – when and for whom?

Gabriela Krákorová