Onkologická revue 04/2020

Připravili jsme pro Vás další číslo časopisu Onkologická revue 04/2020. Aktuální číslo si můžete prohlédnout na stránkách časopisu www.onkologickarevue.cz, nebo objednat předplatné zde.

 

Obsah čísla

 

Doc. MUDr. Milada Zemanová, Ph.D.


Prediktivní a prognostické faktory metastazujícího renálního karcinomu

Predictive and prognostic factors in metastatic renal carcinoma

Jindřich Kopecký


Diagnostika renálních karcinomů zobrazovacími metodami

Diagnostic of renal cell carcinoma imaging methods

Miroslav Kašpar, Lucia Kaliská


Novinky v operační léčbě renálního karcinomu

Current status of surgical treatment of renal cancer

Petr Macek, Michal Pešl, Annick Mombet, Rafael Sanchez‑Salas, Xavier Cathelineau


Cytoreduktivní nefrektomie a metastazektomie v době moderní imunoterapie a cílené léčby

Cytoreductive nephrectomy and metastasectomy at the time of modern immunotherapy and targeted treatment

Jana Katolická


Současné postavení monoterapie multikinázovými inhibitory v léčbě metastazujícího renálního karcinomu

Current position of multikinase inhibitors monotherapy in the treatment of metastatic kidney cancer

Tomáš Svoboda


Kombinovaná imunoterapie a tyrosinkinázové inhibitory s imunoterapií u pacientů s metastazujícím renálním karcinomem

Combination immunotherapy and tyrosine kinase inhibitors with immunotherapy in patients with metastatic renal cell carcinoma

Alexandr Poprach, Radek Lakomý


Pacient s diseminovaným karcinomem ledviny léčený tyrosinkinázovým inhibitorem v 1. i 2. linii paliativní léčby – kazuistika

Patient with metastatic renal cell carcinoma, who was treated with tyrosine kinase inhibitor in first and second line of palliative treatment – case report

Jiří Navrátil


Prognostický význam primárních řasinek ve vztahu k vybraným parametrům nádorového mikroprostředí světlobuněčného karcinomu ledvin

Prognostic significance of primary cilia in relation to selected parameters of the tumor microenvironment of clear cell renal cell carcinoma

Aneta Rozsypalová, Blanka Rosová, Alžběta Filipová, Dimitar Hadži Nikolov, Renata Chloupková, Igor Richter, Jan Prokš, Radoslav Matěj, Roman Zachoval, Bohuslav Melichar, Tomáš Büchler, Josef Dvořák


Imunoterapie karcinomu ledviny: současnost v kontextu minulosti

Immunotherapy in renal cancer: present in the context of the past

Jan Novotný


Možnosti léčby anemie u pacientů s myelodysplastickým syndromem nízkého rizika

Treatment options for anemia in patients with low‑risk myelodysplastic syndrome

Petra Bělohlávková


Ramucirumab v léčbě karcinomu žaludku

Ramucirumab in the treatment of gastric cancer

Lukáš Chlachula


Diferenciální diagnostika presakrálních tumorů

Differential diagnosis of presacral tumors

Alena Berková, Petr Vlček, Tamara Vystrčilová, Ilona Krejčová, Vladimír Červeňák, Zdeněk Chovanec, Sabina Svobodová, Ivan Čapov


Aktuální možnosti léčby časného HER2 pozitivního karcinomu prsu

Current treatment options for early HER2-positive breast cancer

Miloš Holánek


Postavení alectinibu v léčbě pokročilého nemalobuněčného karcinomu plic

The role of alectinib in the treatment of advanced non‑small cell lung cancer

Daniel Krejčí, Jana Krejčí, Petr Opálka, Petr Zůna, Norbert Pauk


Metastazující kolorektální karcinom – kazuistika

Metastatic colorectal cancer – case report

Stanislav Batko


Léčba cabozantinibem – kazuistika

Cabozantinib treatment – case report

Igor Richter, Josef Dvořák