Onkologická revue 04/2019

Připravili jsme pro Vás další číslo časopisu Onkologická revue 04/2019. Aktuální číslo si můžete prohlédnout na stránkách časopisu www.onkologickarevue.cz, nebo objednat předplatné zde.

 

Obsah čísla

 

Vévodkyně z Voznice / Doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA


Kdy a proč indikovat radioterapii karcinomu prsu po neoadjuvantní systémové terapii

When and why to indicate breast cancer radiotherapy after neoadjuvant systemic therapy

Renata Soumarová, Lenka Rušínová


Platinové deriváty v neoadjuvantní léčbě karcinomu prsu

Platinum‑based chemotherapy in neoadjuvant treatment of breast cancer

Marta Krásenská


Možnosti neoadjuvantní hormonální léčby u karcinomu prsu

Neoadjuvant hormonal therapy possibilities in breast cancer

Lucie Reifová


Adjuvantní terapie u hormonálně dependentního karcinomu prsu – možnosti použití genomových testů

Adjuvant chemotherapy in hormonal‑dependent breast cancer patients – options in using of multigene assays

Zuzana Bielčiková


Imunoterapie u karcinomu prsu – slibná cesta?

Breast cancer immunotherapy – a promising way?

Dagmar Brančíková, Markéta Protivánková


Neoadjuvantní systémová léčba u HER2 pozitivního karcinomu prsu – kazuistika

Neoadjuvant systemic treatment of HER2 positive breast cancer – case report

Katarína Petráková


Léčba metastazujícího HER2 pozitivního karcinomu prsu u mladé pacientky s velmi pokročilým onemocněním – kazuistika

Treatment of metastatic HER2 positive breast cancer in young patient with very advanced disease – case report

Markéta Protivánková, Dagmar Brančíková, Jiří Vašina


Kompletní a dlouhodobá odpověď HER2 pozitivního lokálně velmi pokročilého metastazujícího karcinomu prsu – kazuistika

Complete and long‑term response of HER2 positive locally highly advanced metastatic breast cancer – case report

Lenka Rušinová, Renata Soumarová, Marián Liberko


Přínos multidisciplinární spolupráce v léčbě karcinomu ovarií

Benefits of multidisciplinary approach in the management of ovarian cancer

Michal Zikán


Borderline nádory ovaria

Borderline ovarian tumors

Jaroslav Klát


Hormonální substituční terapie u žen s anamnézou nádorového onemocnění

Menopause hormone therapy in female cancer survivors

Tomáš Fait


Platina‑senzitivní recidiva karcinomu vaječníků a udržovací léčba olaparibem – kazuistika

Platinum‑sensitive recurrent ovarian cancer and olaparib maintenance treatment – case report

Michal Zikán


Panitumumab v první linii léčby kolorektálního karcinomu

Panitumumab as first‑line treatment of colorectal cancer

Stanislav Batko


Optimální postup v léčbě pokročilých ALK pozitivních a ROS1 pozitivních nemalobuněčných karcinomů plic

Optimal procedure in treatments of advanced ALK‑positive and ROS1‑positive non‑small cell lung cancers

Jana Krejčí, Petr Opálka


Léčba pokročilého kolorektálního karcinomu trifluridin/tipiracilem – kazuistika

Trifluridine and tipiracil for the treatment of advanced colorectal cancer – case report

Stanislav John