Onkologická revue 03/2021

Připravili jsme pro Vás další číslo časopisu Onkologická revue 03/2021. Aktuální číslo si můžete prohlédnout na stránkách časopisu www.onkologickarevue.cz, nebo objednat předplatné zde.

 

Obsah čísla

 

Prognostické markery přežívání u pacientů s duktálním adenokarcinomem pankreatu

Prognostic markers for survival in patients with pancreatic ductal adenocarcinoma

Michal Eid, Štěpán Tuček, Lumír Kunovský


Aplikace metalických stentů v rámci paliativní léčby maligních stenóz jícnu

Metallic stent application in palliative treatment of malignant esophageal stenoses

Peter Matkulčík, Tomáš Rohan, Pavlína Slováková, Tomáš Andrašina


Chemoembolizace u primárních a sekundárních nádorů jater

Chemoembolization of primary and secondary liver tumors

Jan Zavadil, Tomáš Rohan, Matej Straka, Lenka Ostřížková, Tomáš Andrašina


Imunoterapie v léčbě nádorů jícnu, gastroezofageální junkce a žaludku

Immunotherapy in the treatment of tumors of the esophagus, gastroesophageal junction and stomach

Lenka Ostřížková, Ivana Kosíková


Možnosti a opodstatněnost znovunasazení anti‑EGFR léčby u předléčených RAS wild‑type pokročilých kolorektálních karcinomů

Possibilities and substantiation of re‑treatment with anti‑EGFR drugs for pre‑treated RAS wild‑type advanced colorectal cancers

Zdeněk Linke


Pokročilý hepatocelulární karcinom a úspěšně zacílený atezolizumab s bevacizumabem podle studie IMbrave150 v první linii léčby

Advanced hepatocellular carcinoma and successfully targeted the first‑line treatment with atezolizumab and bevacizumab according to IMbrave150 trial

Samuel Vokurka


Karcinom pankreatu – aktuální možnosti léčby

Pancreatic cancer – current treatment options

Marián Liberko, Renata Soumarová


Anti‑EGFR léčba kolorektálního karcinomu

Anti‑EGFR treatment of colorectal cancer

Stanislav Batko


Novinky v systémové léčbě nádorů jícnu

News in the systemic treatment of esophageal tumors

David Vrána


Pembrolizumab v adjuvantní léčbě melanomu

Pembrolizumab in the adjuvant treatment of melanoma

Eugen Kubala


Postavení elotuzumabu v léčbě mnohočetného myelomu

The role of elotuzumab in the treatment of multiple myeloma

Ivan Špička


Léčba ALK pozitivního nemalobuněčného karcinomu plic

Treatment of ALK positive non‑small cell lung cancer

Markéta Černovská


Léčba metastazujícího karcinomu tlustého střeva u 44leté ženy s interními komorbiditami – kazuistika

Treatment of metastatic colorectal cancer in a 44‑year‑old woman with internal comorbidities – a case report

Věra Benešová


Dlouhodobá léčba metastazujícího uroteliálního karcinomu pánvičky ledvinné – kazuistika

Long‑term treatment of metastatic urothelial carcinoma of the renal pelvis – case report

Michaela Barjaková, Robert Novák, Jana Katolická, Jiří Vaníček