Onkologická revue 02/2024

Připravili jsme pro Vás další číslo časopisu Onkologická revue 02/2024. Aktuální číslo si můžete prohlédnout na stránkách časopisu www.onkologickarevue.cz, nebo objednat předplatné zde.

 

Obsah čísla

 

editorial: Jana Katolická


medailonek: Michal Zikán


tematický blok: UROONKOLOGIE

Kombinovaná léčba metastazujícího hormonálně senzitivního karcinomu prostaty

Combined treatment of metastatic hormone‑sensitive prostate cancer

Jan Dvořák


Účinnost kombinace olaparib + abirateron vs. placebo + abirateron v podskupině pacientů s metastazujícím kastračně rezistentním karcinomem prostaty a non‑BRCA mutací ve studii PROpel

Efficacy of the combination of olaparib + abiraterone vs. placebo + abiraterone in a subgroup of non‑BRCA mutant patients with metastatic castration resistant prostate cancer in the PROpel trial

Darja Šustrová


Současné a „budoucí“ možnosti léčby invazivního uroteliálního karcinomu močového měchýře

Current and „future“ treatment options for invasive urothelial bladder cancer

Martin Palkovský, Renata Soumarová, Jan Dvořák, Eva Kindlová


State‑of‑the‑art adjuvantní léčby renálního karcinomu

State‑of‑the‑art of adjuvant treatment of renal carcinoma

Robert Novák, Jana Katolická


Přínos pembrolizumabu v léčbě metastazujícího uroteliálního karcinomu – kazuistika

The benefit of pembrolizumab in the treatment of metastatic urothelial carcinoma – case report

Jana Katolická


Význam 177Lu‑PSMA‑617 v léčbě kastračně rezistentního karcinomu prostaty

The importance of 177Lu‑PSMA‑617 in the treatment of castration‑resistant prostate cancer

Anežka Zemánková


Prohloubení léčebné odpovědi při léčbě avelumabem u metastazujícího uroteliálního karcinomu močového měchýře – kazuistika

Enhancement of treatment response with avelumab in metastatic urothelial bladder cancer – case report

Jindřich Kopecký


Relugolix v léčbě karcinomu prostaty u pacienta s kardiálními komorbiditami – kazuistika

Relugolix in the treatment of prostate cancer in a patient with cardiac comorbidities – case report

Otakar Čapoun, Jaroslava Dušková


Výsledky finální analýzy celkového přežití pacientek s karcinomem prsu ve studii MONARCH‑3

Results of the final analysis of the overall survival of patients with breast cancer in the MONARCH‑3 trial

David Vrána


Metastazující uveální melanom a možnosti léčby tebentafuspem v klinické praxi

Metastatic uveal melanoma and tebentafusp treatment in clinical practice

Samuel Vokurka


Kombinace nivolumab/relatlimab v léčbě neresekovatelného či metastazujícího melanomu

The combination of nivolumab/relatlimab in the treatment of unresectable or metastatic melanoma

Jiří Slíva


Aktuální možnosti imunoterapie nemelanomových nádorů kůže

Current options of immunotherapy in non‑melanoma skin cancer

Miroslav Důra


Léčba pacientky s extenzivním stadiem malobuněčného plicního karcinomu pomocí durvalumabu – kazuistika

Treatment of a patient with extensive stage small cell lung cancer with durvalumab – case report

Marie Drösslerová


PALIATIVNÍ PÉČE

Buprenorfin v léčbě nádorové bolesti

Buprenorphine in cancer pain

Ondřej Sláma