Onkologická revue 02/2021

Připravili jsme pro Vás další číslo časopisu Onkologická revue 02/2021. Aktuální číslo si můžete prohlédnout na stránkách časopisu www.onkologickarevue.cz, nebo objednat předplatné zde.

 

Obsah čísla

 

MUDr. Viera Bajčiová, CSc.


Pozitronová emisní tomografie u testikulárních tumorů

Positron emission tomography in testicular cancer

Tomáš Büchler, Aneta Rozsypalová, Ludmila Boublíková


Sledování pacientů s karcinomem prostaty po zevní radioterapii

Monitoring of patients with prostate cancer after external radiotherapy

Petra Holubová, Martin Doležel, Igor Hartmann


Karcinom močového měchýře – pokroky v léčbě neinvazivních stadií

Bladder cancer – progress in the treatment of non‑invasive stages

Jana Katolická


Karcinom prostaty – kardiologické komplikace léčby

Prostate cancer – cardiac complications of treatment

Tomáš Büchler


Aplikace perirektálního hydrogelu před radioterapií pro karcinom prostaty – kazuistika

Application of perirectal hydrogel in radiotherapy for prostate cancer – case report

Martin Lukeš, Petra Holečková, Viktor Vik, Petr Holý, Tomáš Novotný


Karcinom prostaty – sekvenace systémové léčby systémového onemocnění – kazuistika

Prostate cancer – sequencing of systemic treatment of systemic disease – case report

Nikol Rušarová, Hana Študentová


Léčba vyšší linie metastazujícího karcinomu ledviny

Higher line treatment of metastatic renal cell carcinoma

Igor Richter, Josef Dvořák, Vladimír Šámal, Jiří Bartoš


Karcinom prostaty – léčba oligometastatického onemocnění – kazuistiky

Prostate cancer – treatment of oligometastatic disease – case reports

Renata Soumarová, Tereza Kohlová


Aktuální postupy a novinky v léčbě karcinomu plic

Current procedures and news in the treatment of lung cancer

Milada Zemanová


Strategie systémové léčby generalizovaného kolorektálního karcinomu v roce 2020 s důrazem na nové molekuly

Systemic treatment strategy for metastatic colorectal cancer in 2020, emphasis on new molecules

David Vrána


Výskyt a léčba kostních metastáz u urologických nádorů

Incidence and treatment of bone metastases in urological tumors

Jana Katolická


Entrectinib v léčbě pacientů s ROS1 pozitivním pokročilým nemalobuněčným karcinomem plic

Entrectinib in the treatment of patients with ROS1‑positive advanced non‑small cell lung cancer

Leona Koubková


Biosimilární bevacizumab – Mvasi® (ABP215)

Bevacizumab biosimilar – Mvasi® (ABP215)

Lukáš Chlachula


Novinky v radioterapii v roce 2020

News in radiotherapy in 2020

Renata Soumarová, Tereza Kohlová


Lambertův–Eatonův myastenický syndrom a malobuněčný karcinom plic – kazuistika

Lambert‑Eaton myasthenic syndrome and small cell lung cancer – case report

Daniel Krejčí, Lukáš Hruška


Život s tetraplicitou je boj

Living with tetraplicity is a struggle

Jana Krejčí, Petr Opálka, Petr Zůna, Daniel Krejčí, Ferdinand Třebický, Norbert Pauk


ARTA léčba metastazujícího kastračně rezistentního karcinomu prostaty – kazuistika

ARTA treatment of metastatic castration‑resistant prostate cancer – case report

Igor Richter, Josef Dvořák, Vladimír Šámal, Jiří Bartoš