Onkologická revue 02/2019

Připravili jsme pro Vás další číslo časopisu Onkologická revue 02/2019. Aktuální číslo si můžete prohlédnout na stránkách časopisu www.onkologickarevue.cz, nebo objednat předplatné zde.

 

Obsah čísla

 

Ke kožnímu lékařství patří i nádory kůže


Věčně mladý devadesátiletý jubilant MUDr. Zdeněk Mechl, CSc.


Komplexní léčba melanomu

Complex treatment of melanoma

Ondřej Kodet, Ivana Krajsová


Lokálně progredující a metastazující bazaliom

Locally advanced or metastatic basal cell carcinoma

Petr Arenberger


Pacient s plicními metastázami maligního melanomu dlouhodobě přežívající při kombinované léčbě BRAF a MEK inhibitory

Patient with lung metastases of malignant melanoma who have long-term survival in combination therapy BRAF and MEK inhibitors

Ilona Procházková


Pacientka s generalizovaným melanomem léčená nivolumabem s dlouhodobou odpovědí po předchozím selhání kombinované chemoimunoterapie

Patient with generalized melanoma treated with nivolumab with long-term response after previous failure of combined chemotherapy

Taťána Šuková


S kytarou a na fotbal

A story of a football coach playing guitar

Miroslav Důra


Aktuální léčebné možnosti pacientek s metastatickým HER-2+/HER-2- karcinomem prsu

Current treatment management of metastatic HER-2+/HER-2- breast cancer

Nikol Rušarová, Marie Bartoušková, David Vrána


IR oxycodon v léčbě průlomové bolesti

IR oxycodone in the treatment of breakthrough pain

Marek Hakl


Fantomová bolest

Phantom pain

Štěpán Rusín, Petr Jelínek


Úloha vitaminu C v komplexní protinádorové léčbě

The role od vitamin C in the complex treatment of malignacies

Pavel Klener


Deprese a další psychopatologické stavy u onkologických pacientů a jejich léčba z pohledu klinického psychologa

Depression and other psychopathological states of oncological patients and their treatment from the perspective of a clinical psychologist

Libuše Kalvodová


Kancerogeneze a karcinom plic

Carcinogenesis and lung cancer

Gabriela Krákorová


Sekvenování nové generace: přínos a možnosti v onkologii

Next generation sequencing: benefits and possibilities in oncology

Ludmila Křížová


Atypická chronická myeloidní leukemie u nemocné po léčbě karcinomu prsu

Atypical chronic myeloid leukemia in patients after breast cancer treatment

Jana Zuchnická, Petra Richterová, Zuzana Rusiňáková, Edgar Faber, Roman Hájek


Dlouhodobé přežití nemocného s neuroendokrinním tumorem pankreatu a metastázami do jater

Long-term survival of the patient with neuroendocrine tumour of the pancreas and liver metastases

Hana Šiffnerová, Taťána    Karpianusová


Akutní promyelocytární leukemie PML/RARα pozitivní, typický morfologický nález - kazuistika

Acute promyelocytic leukemia PML/RARα positive, typical morphological finding - case report

Dana Mikulenková


Akutní promyelocytární leukemie variantní RARα translokace - kazuistika

Acute promyelocytic leukemia of variant RARα translocation - a case report

Radka Šimečková


VZPOMÍNÁME / Jan Kubiče