Onkologická revue 01/2023

Připravili jsme pro Vás další číslo časopisu Onkologická revue 01/2023. Aktuální číslo si můžete prohlédnout na stránkách časopisu www.onkologickarevue.cz, nebo objednat předplatné zde.

 

Obsah čísla

 

editorial: David Vrána


medailonek: Jaroslav Čermák


Kvalita života pacientek s metastazujícím karcinomem prsu léčených ribociclibem

Quality of life in patients with metastatic breast cancer treated with ribociclib

David Vrána


Aktuální léčba metastazujícího HER2 pozitivního karcinomu prsu

Current treatment of metastatic HER2‑positive breast cancer

Vlastimila Čmejlová


Postavení imunoterapie v léčbě nádorů čípku a těla dělohy

The role of immunotherapy in the treatment of cervical or endometrial cancer

David Vrána


Novinky v léčbě karcinomu žaludku

News in the treatment of gastric cancer

Stanislav Batko


Amivantamab v terapii nemalobuněčného plicního karcinomu

Amivantamab in non‑small cell lung cancer treatment

Daniel Krejčí, Norbert Pauk


Postavení inhibitorů tyrosinkináz v léčbě chronické myeloidní leukemie

Tyrosine kinase inhibitors position in the chronic myeloid leukemia therapy

Petra Čičátková, Daniela Žáčková


Přínos olaparibu v léčbě karcinomu ovaria – klinické zkušenosti

Benefit of olaparib in the treatment of ovarian cancer – clinical practice

Klaudia Regináčová, Martina Kubecová


Niraparib jako udržovací terapie po primární léčbě karcinomu vaječníku – kazuistika

Niraparib as maintenance therapy after primary treatment of ovarian cancer – a case report

Anna Germanová


Durvalumab v léčbě lokálně pokročilého neresekovatelného nemalobuněčného karcinomu plic – kazuistika

Durvalumab in the treatment of locally advanced unresectable non‑small cell lung cancer – case report

Jana Krejčí, Petr Opálka, Norbert Pauk , Tereza Drbohlavová


Cílená léčba osimertinibem v adjuvantní léčbě nemocného s nemalobuněčným plicním karcinomem – kazuistika

Targeted treatment with osimertinib in the adjuvant treatment of a patient with non‑small cell lung cancer – case report

Jana Krejčí, Petr Opálka, Norbert Pauk


Dlouhodobá terapeutická odpověď po terapii encorafenibem a binimetinibem – kazuistika

Long‑term therapeutic response after encorafenib and binimetinib therapy – case report

Linda Řandová, Taťána Šuková, Ilona Procházková, Ivana Krajsová, Ondřej Kodet


Denosumab jako účinná součást komplexní onkologické léčby pacienta s kostními metastázami karcinomu ledviny – kazuistika

Denosumab as an effective part of the complex oncological treatment of a patient with bone metastases of kidney cancer – case report

Sabina Svobodová, Vladimír Červeňák