Onkologická revue 01/2021

Připravili jsme pro Vás další číslo časopisu Onkologická revue 01/2021. Aktuální číslo si můžete prohlédnout na stránkách časopisu www.onkologickarevue.cz, nebo objednat předplatné zde.

 

Obsah čísla

 

Prof. MUDr. Jiří Petera, Ph.D.


Nové molekuly v onkologii

New drugs in oncology

Igor Richter, Josef Dvořák, Jiří Bartoš


Receptor epidermálního růstového faktoru – jeho význam, diagnostika a vývoj léčby u nemalobuněčného karcinomu plic

Epidermal growth factor receptor – its importance, diagnosis and development of treatment in non‑small cell lung cancer

Lenka Jakubíková


Kombinace nivolumabu a ipilimumabu v první linii léčby nemalobuněčného plicního karcinomu

Combination of nivolumab and ipilimumab in the first‑line treatment of non‑small cell lung cancer

David Vrána


Konsolidační imunoterapie durvalumabem v léčbě lokálně pokročilého nemalobuněčného karcinomu plic

Consolidation immunotherapy with durvalumab in the treatment of locally advanced non‑small cell lung cancer

Ondřej Bílek


Postavení konkomitantní chemoradioterapie v léčbě nemalobuněčného karcinomu plic

The role of concomitant chemoradiotherapy in the treatment of non‑small cell lung cancer

Jaromír Roubec, Jaromír Richter


Cemiplimab v léčbě nemelanomových kožních nádorů

Cemiplimab in the treatment of non‑melanoma skin tumors

David Vrána


Imunoterapie v adjuvantní léčbě maligního melanomu u pacientů s největším rizikem metastáz

Immunotherapy in the adjuvant treatment of malignant melanoma in patients with the highest risk of metastases

Adam Wendrinski


Apalutamid – nová možnost léčby karcinomu prostaty

Apalutamide – a new treatment option for prostate cancer

Jaromír Richter


Novinky v léčbě metastazujícího HER2 pozitivního karcinomu prsu

News in the treatment of metastatic HER2 positive breast cancer

Lucie Reifová


Aktuální možnosti v léčbě difuzního velkobuněčného B‑lymfomu

Current treatment options in diffuse large B‑cell lymphoma

David Belada


Gastrointestinální stromální nádor v roce 2020 aneb najednou spousta novinek

Gastrointestinal stromal tumor in 2020 or suddenly a lot of news

Jan Novotný


Prevence osteonekrózy čelisti při léčbě látkami ovlivňujícími kostní metabolismus

Prevention of osteonecrosis of the jaw in the treatment with bone modifying agents

Lucie Reifová


Příběh neobyčejného difuzního velkobuněčného B‑lymfomu – kazuistika

The story of unusual diffuse large B‑cell lymphoma – case report

Andrea Janíková


Dlouhodobá léčebná odpověď na sekvenční léčbu tyrosinkinázovými inhibitory u pacientky s EGFR+ adenokarcinomem – kazuistika

Long‑term response to sequential treatment with tyrosine kinase inhibitors in a patient with EGFR+ adenocarcinoma – case report

Petr Zůna


Subsolidní ložisko plic v CT obraze u pacientky s kolorektálním karcinomem – kazuistika

Subsolid lung nodulus in CT imaging in a female patient with colorectal carcinoma – case report

Vladimír Červeňák, Alena Berková, Zdeněk Chovanec, Jiří Vaníček, Tomáš Hanslík, Sabina Svobodová


Chondrosarkom sterna – kazuistika

Sternal chondrosarcoma – a case report

Zdeněk Chovanec, Michal Reška, Alena Berková, Vladimír Červeňák, Jiří Veselý, Zdeněk Dvořák, Tomáš Hanslík, Adam Peštál, Vadym Prudius, Ivan Čapov