Nová Interna pokřtěna

 

 

Bylo nám ctí, že se kmotrovství ujali prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., přednosta 3. interní kliniky 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, a předseda České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, a doc. MUDr. Martin Vokurka, CSc., přednosta Ústavu patologické fyziologie 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a proděkan 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy.

Kniha je primárně zaměřena pro studenty bakalářských a magisterských zdravotnických oborů. Autorský kolektiv je sestaven z odborníků z jednotlivých specializací interní medicíny. Text je přehledně členěn a doprovází jej řada příloh.

Vnitřní lékařství, interna, je základním medicínským oborem, který se dotýká všech odvětví medicíny. Její rozmanitost zasahuje od poruch vnitřního prostředí, přes kardiologii, všechny životně důležité orgány, až po oblast revmatologie. Základní znalosti oboru interní medicíny musí patřit ke znalostem všech absolventů nejen lékařských, ale i nelékařských zdravotnických programů. S internou se ve své denní praxi setkávají všechny zdravotnické obory, a právě pro ně je určena předkládaná kniha.

 

red