Farmakoterapeutická revue 05/2023

Připravili jsme pro Vás další číslo časopisu Farmakoterapeutická revue 05/2023. Aktuální číslo si můžete prohlédnout na stránkách časopisu www.farmakoterapeutickarevue.cz, nebo objednat předplatné zde.

 

Obsah čísla

 

editorial: Svatopluk Býma


editorial: Bohumil Seifert


medailonek: Svatopluk Býma


Monitorování krevního tlaku a správná interpretace výsledků – v klinické praxi i doma

Blood pressure monitoring and correct interpretation of results – in clinical practice and at home

Eliška Sovová


Péče o pacienty se srdečním selháním v interní ambulanci

Care of patients with heart failure in outpatient clinic of internal medicine

Zdeněk Monhart


Rehabilitace pacientů po cévní mozkové příhodě

Rehabilitation of stroke patients

Yvona Angerová


Kam kráčíme v kardiovaskulární prevenci – nové standardy a přístupy v ambulantní praxi

Where are we heading to prevent cardiovascular disease – patient care standards

Monika Kamasová


Budesonid s cíleným uvolňováním v terminálním ileu v léčbě IgA nefropatie

Targeted‑release budesonide in the terminal ileum in the treatment of IgA nephropathy

Dita Maixnerová, Vladimír Tesař


Nové poznatky k úspěšné léčbě levotyroxinem aneb úskalí substituční léčby

New insights into successful treatment with levothyroxine or pitfalls of substitution therapy

Marcela Dvořáková


Středoevropská klíšťová meningoencefalitida – klinický dopad, možnosti terapie a prevence

Tick‑borne encephalitis – clinical impact, options for therapy and prevention

Martin Slížek, Dita Smíšková


Meningokoková onemocnění – stále aktuální hrozba

Meningococcal disease – still a current threat

Hana Roháčová


Současná doporučení v léčbě hereditárního angioedému

Current recommendations in hereditary angioedema treatment

Marta Sobotková


Vaxneuvance – nová možnost očkování proti pneumokokům

Vaxneuvance – a new pneumococcal vaccination option

Hana Roháčová


Antivirotický a antibakteriální účinek erdosteinu

Antiviral and antibacterial effect of erdosteine

Ondřej Zela, Milan Sova


Očkování proti chřipce v seniorské populaci – nová vysokodávková očkovací látka Efluelda

Influenza vaccination in the elderly population – the new high‑dose vaccine Efluelda

Hana Roháčová


Fondaparinux a jeho adekvátní použití v praxi

Fondaparinux and its appropriate use in practice

Jitka Rychlíčková


Deprese mimo ordinaci psychiatra

Depression outside the psychiatrist’s consulting room

Tatiana Fabíniová


Farmakologické vlastnosti monoklonálních protilátek

Pharmacological properties of monoclonal antibodies

Petra Matalová


Úspěšná léčba těžké formy psoriázy brodalumabem po selhání všech modalit konvenční systémové terapie – kazuistika

Successful treatment of a severe form of psoriasis with brodalumab after failure of all modalities of conventional systemic therapy – case report

Jan Hugo


Léčba chronické bolesti – analýza rizik léčby bolesti nesteroidními antirevmatiky a tramadolem ve fixní kombinaci s paracetamolem

Treatment of chronic pain – risk analysis of pain treatment with non‑steroidal antirheumatic drugs and tramadol in fixed combination with paracetamol

Vilma Vranová

komentář: Jiří Kozák


Chronické žilní onemocnění

Chronic venous disease

Zdeňka Nováková


Zevní komprese venolymfatické insuficience

External compression in venolymphatic insufficiency

Marika Kylarová, Adisa Duranović


Akutní hemoroidální ataka

Acute hemorrhoidal attack

Július Örhalmi


Dospělý pacient s tyreopatií v ambulantní péči – možnosti diagnostiky a léčby

Adult patient with thyropathy out of hospital care – diagnosis and treatment options

Veronika Grinholc


Generalizovaný maligní melanom léčený kombinací BRAF a MEK inhibitorů ve 3. linii terapie

Third‑line of combination therapy with BRAF and MEK inhibitors for generalized malignant melanoma

Taťána Šuková