Farmakoterapeutická revue 04/2019

Připravili jsme pro Vás další číslo časopisu Farmakoterapeutická revue 04/2019. Aktuální číslo si můžete prohlédnout na stránkách časopisu www.farmakoterapeutickarevue.cz, nebo objednat předplatné zde.

 

Obsah čísla

 

Rytíř českého lékařského stavu / Prof. MUDr. Josef Marek, DrSc.


Spironolakton – jaké má postavení v léčbě hypertenze?

Spironolactone – what is its position in the treatment of hypertension?

Jiří Veselý


Myokarditida – diagnostikujeme ji včas?

Myocarditis – are we able to make the diagnosis in time?

Eva Pažourková, Hana Poloczková, Jan Krejčí


Principy bezpečné antikoagulační léčby, nejen u seniorů

Principles of safe anticoagulation therapy, not only by elderly patients

Debora Karetová, Jan Bultas


Diabetes mellitus, poruchy kognitivních funkcí a demence

Diabetes mellitus, cognitive disorders and dementia

Martina Lášticová, Alena Šmahelová


Canagliflozin snižuje u pacientů s diabetem 2. typu a nefropatií riziko progrese chronické renální insuficience – hlavní výsledky studie CREDENCE

Canagliflozin reduces the risk of CKD progression in type 2 diabetes with nephropathy – main results of the CREDENCE study

Vladimír Tesař, Jan Vachek


Diferenciální diagnostika anemií

Differential diagnosis of anemia

Jaroslav Čermák


Asthma bronchiale – léčíme je správně a včas?

Asthma bronchiale – do we treat them correctly and on time?

Jiří Nevrlka


Endokrinní orbitopatie

Endocrine orbitopathy

Otmar Stránský


Pohybová aktivita nejen u kardiovaskulárních, ale i u metabolických onemocnění

Physical activity not only in cardiovascular diseases, but also in metabolic diseases

Vladimír Tuka, Martin Matoulek


Fixní kombinace ezetimib/rosuvastatin v léčbě dyslipidemie

Fixed combination ezetimibe/rosuvastatin for hypolipidemic treatment

David Karásek


Vliv vybraných tříd antihypertenziv na metabolismus draslíku – dopady pro klinickou praxi

Influence of selected classes of antihypertensive drugs on potassium metabolism – implications for clinical practice

Lubica Cibičková


Rivaroxaban u pacientů s maligním onemocněním a venózním tromboembolismem – výsledky randomizované studie SELECT‑D

Rivaroxaban in patients with malignancy and venous thromboembolism – results of a randomized SELECT‑D study

Tomáš Kvasnička


Možnosti léčby u pacientů s rezistentní hypertenzí

The possibilities of the treatment of the resistant hypertension

Věra Adámková


Hypertenze bílého pláště a maskovaná hypertenze

White coat hypertension and masked hypertension

Jiří Vítovec, Jindřich Špinar, Lenka Špinarová


Management hypotyreózy v ordinaci všeobecného praktického lékaře

Management of hypothyroidism by general practitioner

Jan Jiskra


Pangenotypové režimy léčby u pacientů s hepatitidou C

Pangenotypic therapy of chronic hepatitis C patients

Petr Husa


Protilátky proti interleukinu 5 v léčbě těžkého astmatu v letech 2017–2019 v Centru pro obtížně léčitelné astma ve FN v Motole

Treatment of severe eosinophilic asthma with anti‑interleukin‑5 monoclonal antibody in Motol University Hospital between 2017 and 2019

Alena Vlachová, Simona Tazbirková, Libor Fila, Václav Vaněček


Distribuce klinických fenotypů závažné chronické obstrukční plicní nemoci v populaci a fenotypově orientovaná léčba

Distribution of clinical phenotypes of severe chronic obstructive pulmonary disease in the population and phenotypically oriented treatment

Václava Bártů


Farmakoterapie idiopatické plicní fibrózy – aktuální možnosti a výhledy v léčbě

Pharmacotherapy of idiopathic pulmonary fibrosis – current treatment and future concepts

Martina Šterclová


Imunomodulační účinky imunoglobulinů a jejich využití v terapii autoimunitních chorob

Immunomodulatory effect of immunoglobulins and their use in a treatment of autoimmune diseases

Tomáš Milota


Závažné formy psoriázy – možnosti, perspektivy a aktuální stav léčby v ČR

Severe forms of psoriasis – possibilities, perspective and current treatment in the Czech Republic

Milena Tánczosová, Spyridon Gkalpakiotis


Suplementace železem a jeho význam pro lidské tělo

Supplementation of iron and its role for a human body

Jiří Slíva


Léčba bolesti u pacientů s hemofilií

Pain management in patients with haemophilia

Dana Vondráčková


Aktuální možnosti léčby pacientů se schizofrenií

Current treatment possibilities in patients with schizophrenia

Libor Ustohal


Zpráva z kongresu Americké diabetologické asociace 2019 v San Franciscu