Farmakoterapeutická revue 02/2019

Připravili jsme pro Vás další číslo časopisu Farmakoterapeutická revue 02/2019. Aktuální číslo si můžete prohlédnout na stránkách časopisu www.farmakoterapeutickarevue.cz, nebo objednat předplatné zde.

 

Obsah čísla

 

Prof. MUDr. Milan Šamánek, DrSc.


Duální antiagregace po akutním koronárním syndromu

Dual antiplatelet therapy after acute coronary syndrom

Petr Ošťádal, Martin Mates


Antiagregační léčba u nemocných s chronickou antikoagulační terapií

Antiplatelet therapy in patients with chronic anticoagulant therapy

Tomáš Kovárník, Štěpán Jeřábek, Jan Pudil


Antiagregační léčba v primární prevenci

Antiplatelet therapy in primary prevention

Lukáš Zlatohlávek


Inhibitory neprilysinu a receptoru pro angiotenzin II v léčbě srdečního selhání – kdy, komu a jak

Angiotensin II receptor/neprilysin inhibitors in the treatment of heart failure – when, to whom and how

Filip Málek


Srdeční selhání u nemocných s diabetem – léčba a prevence

Heart failure in patients with diabetes – treatment and prevention

Josef Kořínek, Miloš Dobiáš, Aleš Linhart


Přínosy a rizika antihypertenzní léčby – postavení thiazidových a thiazidům podobných diuretik v léčbě hypertenze

Benefits and risks of antihypertensive treatment – the position of thiazide and thiazide‑like diuretics in the treatment of hypertension

Tomáš Zelinka


Kouření jinak? Strategie harm reduction: role e‑cigaret a zahřívaného tabáku

Different smoking? Harm reduction strategy: the role of e‑cigarettes and heated tobacco products

Eva Králíková


Kouření, hormonální antikoncepce a plicní embolie: kazuistika z pohledu sestry

Smoking, hormonal contraception and pulmonary embolism: a case report from a nurse‘s perspective

Vladislava Felbrová


Aktuální doporučení pro léčbu hypertenze v praxi a postavení fixních kombinací antihypertenziv v těchto doporučeních

Current guidelines for the treatment of hypertension in practice and the position of fixed combinations of antihypertensive drugs in these recommendations

Jindřich Špinar, Jiří Vítovec, Lenka Špinarová


Možnosti farmakologického ovlivnění krevního tlaku

Pharmacological influence on the blood pressure

Jitka Rychlíčková


Co říkají aktuální odborná doporučení o postavení beta‑blokátorů v léčbě kardiovaskulárních onemocnění

Betablockers in cardiovascular disease treatment – the actual guidelines approach

Barbora Nussbaumerová


Postavení indapamidu mezi diuretiky

The position of indapamide among diuretics

Lukáš Zlatohlávek


Hypotyreóza a kardiovaskulární onemocnění

Hypothyreoidism and cardiovascular diseases

Hana Grégrová


Jak se žije s chronickým žilním onemocněním – příběhy pacientů v různých stadiích chronického žilního onemocnění

How is life with chronic venous disorder – patient’s stories at different stages of chronic venous disorder

Júlia Černohorská


Nízkomolekulární hepariny a jejich význam v praxi

Low molecular weight heparins and their importance in practice

Zuzana Kovářová Kudrnová


Farmakologická profylaxe a léčba tromboembolismu u pacientů s dědičným trombofilním stavem

Pharmacological prophylaxis and treatment of thromboembolism in patients with hereditary thrombophilic status

Zuzana Zenáhlíková


Co můžeme udělat pro pacienta s psoriatickou artritidou, když selžou inhibitory TNF

What we can do for a patient with psoriatic arthritis when TNF inhibitors fail

Jiří Štolfa


Fenotypy astmatu, možnosti jejich léčby a biomarkery

Asthma phenotypes, treatment options and biomarkers

Milan Teřl


Lékový profil: bilastin

Drug profile: bilastine

Jiří Slíva


Komentář: Podávání bilastinu u dětí

Daniela Verdánová, Alena Šebková


Nová možnost léčby hemofilie A – monoklonální protilátka emicizumab

New therapeutic approach to patients with hemophilia A – monoclonal antibody emicizumab

Petr Dulíček, Zuzana Fiedlerová, Eva Ivanová


Protivirová léčba a její postavení v terapii HCV asociované kryoglobulinemie

Antiviral therapy and HCV associated cryoglobulinemia

Petr Urbánek


Tocilizumab v léčbě juvenilní idiopatické artritidy

Tocilizumab in the treatment of juvenile idiopathic arthritis

Hana Malcová, Dita Cebecauerová, Rudolf Horváth


Možnosti diagnostiky obstrukční spánkové apnoe

Obstructive sleep apnea diagnostic options

Martin Pretl


Warfarin stále na scéně


Biologická léčba mepolizumabem umožňuje dlouhodobé snížení dávek systémových kortikosteroidů u těžkého eozinofilního astmatu


Současné poznatky o vakcinaci proti pneumokokům