Farmakoterapeutická revue 02/2018

Připravili jsme pro Vás další číslo časopisu Farmakoterapeutická revue 02/2018. Aktuální číslo si můžete prohlédnout na stránkách časopisu www.farmakoterapeutickarevue.cz, nebo objednat předplatné zde.

 

Obsah čísla

Prof. MUDr. Jan Bultas, CSc.

 

Co přináší nová kombinace sacubitril/valsartanu pacientům se srdečním selháním a s dalšími komorbiditami

The value of the novel combination of sacubitril/valsartan in patients with chronic heart failure and commorbidities

Miloš Kubánek

 

Léčba ke snížení koncentrace LDL cholesterolu – od atorvastatinu po ezetimib

Treatment to lower LDLcholesterol level – from atorvastatin to ezetimibe

Michal Vrablík

 

Optimalizace léčby hypertenze z pohledu každodenní praxe

Optimizing the treatment of hypertension from the perspective of everyday practice

Petra Vysočanová

 

Přístup k pacientovi s obtížně léčitelnou hypertenzí

How to treat difficulttocontrol arterial hypertension

Jitka Mlíková Seidlerová

 

Inhibitor proteinu PCSK9 – alirocumab v klinických studiích, program ODYSSEY

Inhibitor of PCSK9 protein – alirocumab in program of clinical trials – ODYSSEY

Tomáš Kovárník, Michaela Šnejdrlová

 

Cílená prevence cévních mozkových příhod

Targeted prevention of stroke

Lukáš Zlatohlávek

 

Místo warfarinu v antikoagulační léčbě

Current role of warfarin in anticoagulant therapy

Kateřina Lefflerová

 

Farmakologické možnosti podpory mikrocirkulace u syndromu diabetické nohy

Pharmacological possibilities of microcirculation support in diabetic foot syndrome

Pavlína Piťhová

 

Liraglutid v léčbě diabetes mellitus 2. typu: komplexní ovlivnění metabolických parametrů i kardiovaskulárního rizika

Liraglutide in the treatment of type 2 diabetes mellitus: complex modulation of metabolic parameters and cardiovascular risk

Martin Haluzík

 

Výhody fixních kombinací antidiabetik u pacientů se špatnou adherencí k léčbě

The advantages of fixed combinations of antidiabetics in patients with poor adherence to the treatment

Milan Flekač

 

Plicní hypertenze a jiné kardiovaskulární komplikace systémových onemocnění pojiva

Pulmonary hypertension and other cardiovascular manifestations in connective tissue diseases

Regina Herčíková, Pavel Jansa

 

Dušnost – jeden příznak, mnoho příčin i u nádorových onemocnění

Dyspnea – one symptom, many causes even in cancer

Jana Skřičková, Marcela Tomíšková, Martina Doubková

 

Plicní postižení u protilátkových deficitů

Respiratory tract disorders in humoral immunodeficiencies

Tomáš Milota

 

Chronická obstrukční plicní nemoc na podkladě deficitu alfa‐1 antitrypsinu

Chronic obstructive pulmonary disease due to alpha1 antitrypsin deficiency

Jan Chlumský

 

Optimální možnosti diagnostiky a léčby psoriatické artritidy

Optimal diagnosis and treatment of psoriatic arthritis

Jiří Štolfa

 

Eptakog alfa v léčbě a profylaxi krvácení u pacientů s hemofilií a s vrozeným nedostatkem faktoru VII

Eptacog alfa in the treatment and prophylaxis of bleeding in patients with haemophilia and congenital factor VII deficiency

Gabriela Romanová, Petr Smejkal, Pavel Polák; Miroslav Penka

 

Moderní léčba chronické virové hepatitidy C

Modern treatment of chronic hepatitis C

Barbora Yassin, Karel Dvořák

 

Fixní kombinace sofosbuviru a velpatasviru v léčbě pacientů s virovou hepatitidou typu C – bezpečnost

a účinnost kombinace

Fixed combination of sofosbuvir and velpatasvir in the treatment of patients with viral hepatitis C – safety and efficacy of the combination

Michal Koula, Kristýna Kubíčková, Petr Urbánek

 

Nealkoholová steatóza jater a nealkoholová steatohepatitida – včasná diagnostika a možnosti léčby

Nonalcoholic fatty liver disease and nonalcoholic steatohepatitis – early diagnosis and treatment options

Jan Šťovíček

 

Přínos přípravků proti vaskulárnímu endotelovému růstovému faktoru v oftalmologii

Benefit of antivascular endothelial growth factor treatment in ophthalmology

Veronika Matušková

 

„Treat to target“ v léčbě postmenopauzální osteoporózy aneb jak dlouho léčit osteoporózu

„Treat to target“ in postmenopausal osteoporosis treatment or how long to treat osteoporosis

Květa Kroupová,Vladimír Palička

 

Konzervativní léčba chronických žilních onemocnění

 

Učíme se vzájemně pomáhat, peníze jsou jen jednou z forem pomoci