Pokyny pro autory knihy

 

1. Náležitosti díla

Dílo musí obsahovat (v tomto pořadí):

 • Název kapitoly;
 • Jméno autora + tituly (a pracoviště);
 • Seznam použitých zkratek (abecedně);
 • Vlastní text;
 • Seznam literatury (abecedně);
 • Rejstřík (zpracovává se až při korektuře);

 

Součástí knihy jsou i tyto náležitosti:

 • Stručný životopis (600–1 200 znaků);
 • Kvalitní portrétní fotografie pro tisk (300 dpi). 

 

Dílo se předává v elektronické podobě, nejlépe v programu Word. Zároveň musí být doplněno kompletní obrazovou dokumentaci (viz dále).

 

Celé dílo prosíme odevzdat elektronicky, mailem (popř. na CD, DVD, flash-disku). Každý autor musí mít svůj rukopis zálohován (včetně obrazové dokumentace).

 

Rozsah díla textu se počítá podle počtu normostran:

 • 1 normostrana = 1 800 znaků v editoru Word (počet znaků s mezerami).

 

2. Rukopis

 • ·Písmo: Times New Roman; velikost písma: 12;
 • Zvýrazněné termíny či části testu psát netučnou kurzívou;
 • Písmena řecké abecedy v rukopise psát latinkou (alfa, beta, gamma, delta…, mikro…), v korektuře budou nahrazena řeckými písmeny (α, β, γ…).

 

3. Struktura díla

Nadpisy a kapitoly

 • Nepoužívejte dlouhé názvy kapitol, nevejdou se do záhlaví nebo zápatí.
 • Text musí být vhodně rozčleněn do kapitol a podkapitol: 

1 Nadpis první úrovně

1.1 Nadpis druhé úrovně

1.1.1 Nadpis třetí úrovně

1.1.1.1 Nadpis čtvrté úrovně

 

 • Je nezbytné dobře promyslet úrovně nadpisů. V knihách standardně používáme čtyři úrovně nadpisů, z nichž se první tři číslují. Rukopis může obsahovat i pátou úroveň nadpisu, v takovém případě je ale nutné očíslovat i nadpisy čtvrté úrovně.
 • Jednotlivé nosologické jednotky mají následující algoritmus: Definice, Epidemiologie, Etiologie a patogeneze (včetně genetiky, pokud je známa), Klinický obraz, Diagnostika, Diferenciální diagnóza, Terapie, event. Prognóza a prevence.

 

Grafickou úpravu titulků i celého díla provede nakladatelství.

 

4. Citace literatury

V textu se necituje, tedy neuvádějí se odkazy v závorce ani číselné odkazy. Je nutné zařadit za kapitolu nebo za celé dílo abecedně řazený seznam literatury. Citace by neměly být (až na výjimky) starší 10 let. Nakladatelství citace upraví podle platné normy.

 

 • Příklad citace monografie: 
 • Příklad citace kapitoly v knize:
 • Příklad citace článku v periodiku:

 

5. Jednotky

Je nutné používat jednotky SI. Tradičně lze psát pouze krevní tlak (mm Hg) a teplotu (st. C).

 

6. Zkratky

Při prvním použití je třeba zkratku rozepsat. K rukopisu prosíme přiložit seznam zkratek.

 

7. Tabulky

Tabulky se připojují k textu rukopisu ve zvláštním souboru, označené číslem a legendou (nemají být tedy umísťovány přímo do textu rukopisu, zde vyznačte pouze odkaz do závorky). První číslo označuje kapitolu, druhé číslo pak pořadí tabulky v kapitole, např. tab. 1.1. označuje první tabulku v první kapitole (obdobně se číslují obrázky).

Tabulky doporučujeme doplnit vysvětlivkami použitých zkratek či symbolů a je nutno uvést zdroj.

 

8. Obrazové přílohy

Kresby, grafy, schémata, fotografie, snímky RTG, USG, MR, CT, PET atd. označujeme jako obrázky. Připojují se k textu rukopisu ve zvláštním souboru (neumísťujte je do textu) označené číslem a legendou v pořadí, v jakém budou do textu zařazeny. V textu je nutné vyznačit místo, kam má obrázek umístěn v podobě (obr. 1.1).

 

Grafy a schémata se upravují podle grafického návrhu pro celé dílo v nakladatelství.

 

V digitální podobě lze přijmout PNG, TIFF v rozlišení minimálně 300 dpi při šíři 10 cm. U formátu JPEG nesmí být použita komprese. Popisky, šipky atd. v obrázcích musejí být zakresleny v jiné vrstvě.

 

U obrazové dokumentace ručíte (jako autor) za její originalitu, popřípadě za souhlas s užitím pro vaše dílo (pozor na možné porušení licenčních práv třetích osob). Pokud jsou v díle použity převzaté grafy, obrázky apod., je nutno uvést zdroj.

 

Prosíme nevkládat obrázky do textového souboru ve Wordu!

 

REDAKCE SI VYHRAZUJE PRÁVO PROVÁDĚT DROBNÉ TEXTOVÉ ÚPRAVY. PODPISEM SMLOUVY DÁVÁ AUTOR SOUHLAS K RECENZI SVÉHO DÍLA A K ODBORNÉ A JAZYKOVÉ KOREKTUŘE.

 

Děkujeme a těšíme se na spolupráci.

Redakce

 

Pokyny ke stažení